Dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła


Wójt Gminy Dzwola informuje mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych – kto może skorzystać?

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem przysługuje jeden dodatek.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego – ile wynosi?

3000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw.: gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wnioski można składać:

– osobiście w siedzibie OPS w Dzwoli, w godzinach pracy Ośrodka,

– w formie pisemnej, wysyłając wniosek na adres OPS w Dzwoli, 23-304 Dzwola,

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP OPSu Dzwoli  (link poniżej) – sprawy ogólne – pisma do urzędu

/opsdzwola/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pieniądze zostaną wypłacone na wskazane w złożonym wniosku konto bankowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, pracownik przyjmując ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania w Ośrodku informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23 – 304 Dzwola oraz pod numerem telefonu : 15 87 52 533

WNIOSEK źródła ciepła

Szcegółowa klauzula informacyna_dodatek inne źródła ciepł dzwola ops