Kolonie dla dzieci dofinansowane z KRUS


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt jaki ponoszą rodzice to: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).
 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Rodzice/opiekunowe uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:
1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
4. inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
5. dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica – jeśli dotyczy,
6. ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie).
WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.
Miejsce wypoczynku:
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR
Wczasowa 5
82 – 103 Stegna
TERMINY TURNUSÓW STEGNA:
1) 5 – 13.07.2021
2) 18 – 26.07.2021
3) 27.07 – 05.08.2021
4) 6 – 14.08.2021
5) 15 – 23.08.2021
DANE ORGANIZATORA:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Kickiego 35
22 – 300 Krasnystaw,
 
Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107,
22 – 300 Krasnystaw
Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901,
e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com
 
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Z wyrazami szacunku
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych