Zakończony Podprogram 2020 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w Gminie Dzwola


Dobiegł końca Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Mimo stanu pandemii i ogólnokrajowych restrykcji z tym związanych całe to przedsięwzięcie udało się doprowadzić do końca z zachowaniem obowiązujących wymogów i standardów. Było to możliwe szczególnie dzięki współpracy osób i instytucji pośród naszej społeczności lokalnej i instytucjonalnej.

W podprogramie 2020 w sposób szczególny współpraca ta odbywała się pomiędzy:

Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które było instytucją odpowiedzialną za pozyskanie i dystrybucję żywności oraz organizację i przeprowadzenie działań towarzyszących, a także rozliczenie ich poprzez znormalizowaną sprawozdawczość,
Bankiem Żywności w Lublinie, będący dostarczającym i przekazującym żywność dla organizacji (KGW),
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli wydającym skierowania do otrzymania pomocy i niosący wsparcie dla KGW w logistyce, wydawaniu i rozliczeniach,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej, która na potrzeby programu udostępniała Remizę i służyła wszelką pomocą techniczną w czasie trwania akcji,
Wójtem Gminy Dzwola, dającym pełną aprobatę i wsparcie dla programu z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury (osobowej i instytucjonalnej),
Urzędem Gminy Dzwola, którego pracownicy służyli pomocą na różnych etapach jego realizacji.

Do podprogramu 2020 przystąpiło 700 osób z terenu Naszej Gminy (331 kobiet i 369 mężczyzn. Łącznie pozyskano 40 ton 130 kg produktów żywnościowych na sumaryczną kwotę 210 841,03 zł. Aby dokładniej sprecyzować otrzymane wsparcie należy dodać, że w przeliczeniu na osobę to 57,30 kg o wartości 301,20 zł.

Na potrzeby akcji Stowarzyszenie otrzymało również środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny oraz rękawiczki ochronne).

Obowiązkowym uzupełnieniem wsparcia w postaci produktów żywnościowych było jeszcze tzw. „wsparcie towarzyszące”. To konkretne działania realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz mieszkańców Gminy Dzwola biorących udział w tym podprogramie przeprowadzone w postaci dystrybucji materiałów o tematyce związanej z nauką gotowania i zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. 

Z radością informujemy o sukcesie prowadzonej akcji i logistycznie bardzo dużego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy przy tym członkiniom Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej za wszelką pomoc przy wydawaniu produktów, a także wszystkim innym instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich pozyskania i pomagały w dystrybucji. Należy tu wymienić w szczególności:

– Ochotniczą Straż Pożarną w Kocudzy Drugiej,
– Bank Żywności w Lublinie,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
– Urząd Gminy Dzwola w Wójtem na czele.

Razem wszyscy tworzymy niezwykle udany zespół.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zawsze licznie przybywały i za każdym razem czynnie uczestniczyły w ręcznym rozładunku otrzymanej żywności.

Serdecznie i szczerze dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc i prosimy o jeszcze. Nie składamy bowiem rąk od pracy tylko działamy dalej.

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej