Ogłoszenie


Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w celu uzyskania skierowania
i zakwalifikowania do odbioru żywności.

Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania od 01.08.2019 r. do  dnia 31.10.2019 r.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.