Zakończony Podprogram 2018 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola


Po raz kolejny w Naszej Gminie zrealizowano Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: sierpień 2018 r. – lipiec 2019 r. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było ponownie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej, które podjęło się jego realizacji na kolejny rok, po sukcesywnym zrealizowaniu Podprogramu 2017. Także i tym razem była to praca dobrowolna, i co najważniejsze nieodpłatna, pomimo, iż wymagała poświęcenia swojego wolnego czasu, wielu zabiegów, starań i działań podczas realizacji programu.

W rzeczywistości to bardzo duże pod wieloma względami przedsięwzięcie trwa nieprzerwalnie w Gminie Dzwola od roku 2008 i każdorazowo przynosi zamierzone efekty zgodne z programem i jego założeniami. Aby jednak inicjatywa ta doszła do skutku wymaga uprzednio wielu działań i współpracy osobowej oraz instytucjonalnej, a także międzyinstytucjonalnej na różnych szczeblach. Dotyczy to jednak szczególnie współpracy osób i instytucji pośród Naszej społeczności lokalnej i instytucjonalnej. To one bowiem muszą ją w następstwie podpisanych umów i porozumień zrealizować według jasno określonych procedur i standardów zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

W podprogramie 2018 w sposób szczególny współpraca ta odbywała się pomiędzy:

– Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej,

– Bankiem Żywności w Lublinie,

– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli,

– Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej,

– Wójtem Gminy Dzwola,

– Urzędem Gminy Dzwola.

W najprostszy sposób odbywa się to poprzez wytypowanie organizacji pozarządowej, która będzie realizowała dany podprogram oraz sporządzenie wstępnych porozumień z wybranym Bankiem Żywności. Nieprzerwalnie od 2008 roku każdorazowo instytucje i organizacje z naszego terenu, które realizowały podprogram współpracowały z Bankiem Żywności w Lublinie należącym do Federacji Polskich Banków Żywności. Równie istotne jest zarazem sporządzenie porozumień o współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną (ponownie OSP w Kocudzy Drugiej), która dysponuje odpowiednią infrastrukturą do przechowywania i wydawania produktów żywnościowych dostarczanych z Banku Żywności oraz miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli, wydającym skierowania do otrzymania tego rodzaju wsparcia. Przedmiotowe skierowania były wydawane począwszy od początku sierpnia 2018 roku do czasu podpisania umowy, mianowicie aż do początku grudnia 2018 roku. To na ich podstawie sporządzana jest stosowna lista osób i rodzin zakwalifikowanych, następnie  podpisanie stosownych umów z Bankiem Żywności, dalej pozyskanie produktów, rozładunek przez podopiecznych z programu, ich dystrybucja przez Stowarzyszenie, jednocześnie obligatoryjna realizacja działań towarzyszących. Wiąże się to ponadto z regularnym rozliczaniem otrzymanej żywności (odbywa się to w okresach: miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym poprzez stosowne opisy i zestawienia tabelaryczne).

Istotnymi jest również fakt, iż przez cały okres realizacji podprogramu 2018 miała miejsce permanentna, jednocześnie obligatoryjna jego wizualizacja (na stronie internetowej UG, OPS, kilkukrotne ogłoszenia parafialne, szeroka informacja w ramach pracy socjalnej pracowników OPS, także w oparciu plakaty i ulotki podczas wydawania produktów czy też bieżące artykuły w prasie gminnej). Promocja i wizualizacja miała za zadanie możliwie, jak najlepsze i najszersze poinformowanie mieszkańców Gminy Dzwola o programie i możliwościach uczestnictwa w nim osób i rodzin potrzebujących, a także ukazanie całej inicjatywy zgodnie z wymogami całego programu.

 

Do podprogramu 2018 ostatecznie w wyniku szerokiej informacji, wizualizacji i promocji zgłosiło się 800 osób z terenu Naszej Gminy. Wykaz uczestników programu ukazuje poniższa tabela, która w sposób szczegółowy i ostateczny przedstawia beneficjentów.

 

Mimo trwającego jeszcze podprogramu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej zakończyło podprogram 2018 i rozliczyło wszystkie produkty, pozyskując limit produktów we wcześniejszym terminie i rozliczając go bezpośrednio po skończonej dystrybucji paczek.

Otrzymane produkty żywnościowe pozyskano w 3 darmowych dostawach samochodami ciężarowymi z Banku Żywności w Lublinie. Odbyły się one w terminach:

  1. 12.2018 r. – (7560,00 kg o wartości 53 963,70 zł);
  2. 01.2019 r. – (15920,00 kg o wartości 64 506,88 zł);
  3. 04.2019 r. – (13496,00 kg o wartości 61 561,48 zł).

Łącznie pozyskano 36976,00 kg produktów żywnościowych na sumaryczną kwotę 180032,06 zł. Aby dokładniej sprecyzować otrzymane wsparcie należy dodać, że w przeliczeniu na osobę to 46,22 kg o wartości 225,04 zł. Z pewnością to duże wsparcie dla osób potrzebujących, które otrzymały produkty w formie 3 paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa obligatoryjnie składała się, z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych (były to artykuły: skrobiowe, mięsne, mleczne, warzywne, tłuszcze oraz cukier).

Ostatecznie w podprogramie 2018 zestaw artykułów spożywczych otrzymanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej obejmował kolejno w transportach:

  1. 12.2018 r.:

– buraczki wiórki,

– makaron jajeczny,

– ser podpuszczkowy dojrzewający,

– szynka drobiowa.

  1. 2. 28.01.2019 r.:

– fasola biała,

– herbatniki maślane,

– kasza gryczana,

– miód nektarowy wielokwiatowy,

– mleko UHT,

– olej rzepakowy,

– szynka wieprzowa,

– gołąbki w sosie pomidorowym.

  1. 3. 19.04.2018r.

– cukier biały,

– groszek z marchewką,

– kabanosy wieprzowe,

– koncentrat pomidorowy,

– makaron kukurydziany bezglutenowy,

– powidła śliwkowe,

– ryż biały,

– filet z makreli w oleju,

– pasztet wieprzowy.

Wymienione produkty (21 produktów w ogólnym zestawieniu) to zestaw na cały podprogram 2018, który partiami trafił do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej bezpłatnym transportem z banku Żywności w Lublinie. Został on każdorazowo rozładowany przez beneficjentów programu a następnie rozdysponowany między 800 osób zakwalifikowanych do podprogramu 2018.

Otrzymane produkty żywnościowe i ich dystrybucja jednak to nie wszystko w umowie Stowarzyszenia z Bankiem Żywności. Ich obowiązkowym uzupełnieniem jednocześnie było jeszcze tzw. „wsparcie towarzyszące”. To konkretne działania realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia biorących udział w tym podprogramie. Konkretnie były to:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty ekonomiczne.

Odbywały się one 23 stycznia 2019 roku w miejscu przechowywania i dystrybucji produktów w 4 turach (o godzinach: 10.00 – 25 osób; 12.00 – 25 osób; 14.00 – 25 osób; 16.00 – 25 osób). Wszystkie osoby, które w tym wsparciu brały czynny udział pochodziły z sumarycznej listy osób zakwalifikowanych do programu. Ponownie w tym roku warsztaty cieszyły się dużą popularnością wśród beneficjentów, którzy licznie przybyli na przedmiotowe spotkania i aktywnie w nich uczestniczyli.

 

Dziś już śmiało możemy powiedzieć, że po raz kolejny całe to wielkie przedsięwzięcie z naszym udziałem przy współpracy z innymi instytucjami zakończyło się sukcesem. Z końcem kwietnia podprogram 2018 został przez nas rozliczony a tym samym zakończony. Jest to szczególnie możliwe wtedy, kiedy zaangażowanych jest w to wiele osób
i instytucji. Współpraca ta jest zarazem pożądana i jednocześnie konieczna.

Z powyższych względów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim członkom Naszego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej za wszelką pomoc w pozyskaniu produktów i ich dystrybucji, a także wszystkim innym instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich pozyskania i pomagały w dystrybucji. Należy tu wymienić w szczególności:

– Ochotniczą Straż Pożarną w Kocudzy Drugiej,

– Bank Żywności w Lublinie,

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,

– Urząd Gminy Dzwola.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zawsze licznie przybywały i za każdym razem czynnie uczestniczyły w ręcznym rozładunku otrzymanej żywności.

Serdecznie i szczerze dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej