Skorzystaj z 3000 kWh tańszego prądu z Kartą Dużej Rodziny


W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznejktóra weszła w życie w dniu 18.10.2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach. Granice zużycia są następujące:

  • 2000 kWh – dla osób fizycznych,
  • 2600 kWh – dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • 3000 kWh – dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Natomiast prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest na wniosek bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

 

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Dzwola są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.