Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Szansa na samodzielność”


Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Szansa na samodzielność” na okres 09.2021r.-08.2022r., które odbędzie się w dniu 21.09.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie biura projektu, t.j. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola

Omawiane będą szczegółowo warunki uczestnictwa w projekcie, rodzaje szerokiego wsparcia, jakie projekt zakłada dla jego uczestników, zarazem zostanie przeprowadzone stosowne sporządzenie dokumentacji projektowej, kwalifikującej do udziału w projekcie.

Gmina Dzwola / Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie