Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Uzyskanie dofinansowania stworzy różne możliwości wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym dla mieszkańców Gminy Dzwola (m. in. osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników posiadających małe gospodarstwa rolne oraz innych), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu bezpośrednio będzie się przekładał na zadania, które są częścią składową realizowanych kompleksowych działań aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli (korzystających z różnych form wsparcia OPS, niekoniecznie tylko finansowych, wystarczy chociażby wsparcie w formie pracy socjalnej, co daje duże możliwości kwalifikacji do udziału w projekcie osobom zainteresowanym).

Z podstawowych form wsparcia, zakładanych w projekcie można uzyskać między innymi:
– diagnozę potrzeb,
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo zawodowe,
– kursy zawodowe, szkolenia (w tym stypendia szkoleniowe),
– staże (płatne około 1300-1400 zł),
– wyżywienie,
– zwrot kosztów dojazdu,
– pomoc finansową w postaci zasiłków celowych, okresowych, stałych,
– oraz inne, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Planuje się realizację trzyletniego projektu w latach 2019-2022 z podziałem na okresy roczne. To daje możliwość udziału w projekcie trzem grupom beneficjentów ostatecznych, w wybranym przez siebie okresach.

W związku z powyższym obecnie ważne jest dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli przed sporządzeniem wniosku o dofinansowanie poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Dzwola w tym odniesieniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, który daje bardzo duże możliwości rozwoju i różnorakiego wsparcia proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola osobiście w pokojach 18 i 19 bądź telefonicznie pod numerem 15 8752533.

Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu, które było prowadzone na terenie Naszej Gminy w sposób podobny i cieszyło się dużym powodzeniem podczas realizacji projektów w latach 2008-2014.