Konkurs dla osób 60+ “Zadbaj o zdrowie”


Zachęcamy osoby w wieku 60+, które w dniu 25 lipca bieżącego roku będą uczestniczyć w rodzinnym pikniku zdrowia organizowanym na boisku “Iskry” w Krzemieniu Drugim, do wzięcia udziału w konkursie “Zadbaj o zdrowie”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub telefonicznie pod nr. tel. 15 8752533 w terminie od 21 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. w godz. 7.30-15.30

                                                  

 REGULAMIN KONKURSU „ZADBAJ O ZDROWIE”

 1. Hasło konkursu: „Zadbaj o zdrowie”
 2. Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola
 3. Patronat: Wójt Gminy Dzwola
 4. Adresaci konkursu: mieszkańcy Gminy Dzwola w wieku 60+
 5. Cele konkursu:

zwrócenie uwagi na zmiany, które nastąpiły podczas panującej pandemii;

– przypomnienie i utrwalenie obowiązku dostosowania się do bieżących zaleceń;

– inspirowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie obowiązujących przepisów;

– propagowanie szczepienia mieszkańców Gminy Dzwola przeciw COVID-19;

– zwiększenie świadomości na temat sposobów dbania o zdrowie własne i innych.

 1. Czas i miejsce trwania konkursu: 25 lipca 2021 roku o godz. 16.30 – Boisko “Iskry” Krzemień.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub telefonicznie pod nr. tel. 15 8752533 w terminie od 21 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. w godz. 7.30-15.30

 1. Zakres tematyczny konkursu: COVID-19
 2. Zadania dla uczestników konkursu:

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie udzielić prawidłowej odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru a także wymyślić hasło promujące szczepienia zgodnie z zakresem tematycznym zawartym w pkt. 7

 1. Skład komisji konkursowej:

Skład komisji ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Komisja powinna składać się z co najmniej trzech członków.

    10. Zasady oceny prac:

– prawidłowo udzielone odpowiedzi w teście;

– treść hasła promującego szczepienia przeciw COVID-19;

– zastosowania się do wytycznych niniejszego regulaminu.

 1. Zasady nagradzania:

Komisja wybierze 3 testy z największą ilością punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów zadecyduje treść hasła promującego szczepienia.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu tj. 25 lipca 2021r. o godz. 17.30.

 1. Nagrody:

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca.

 1. Pozostałe ustalenia:

– niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Zadbaj o zdrowie”;

– decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;

– w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator;

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej;

– organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

Kierownik OPS w Dzwoli
Ewa Bielak