Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza


W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L Kocudza Druga Morgi – dr. pow. nr 2826L w Kocudzy Pierwszej w km 0+447,00na działce nr ewid. 1525 w miejscowości Kocudza Pierwsza.

Wykonawcą  przedmiotowej inwestycji była firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące roboty:

  • roboty fundamentowe,
  • budowa przepustu,
  • budowa płyty zespolonej,
  • umocnienia wlotu i wylotu przepustu,
  • podbudowa z kruszywa łamanego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa (barier),
  • budowa nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 6 cm,
  • roboty wykończeniowe.

Wartość inwestycji wyniosła: 139 349,75 zł i została zrealizowana ze środków własnych Gminy Dzwola.