Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie


Na III Sesji Rady Gminy Dzwola, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 roku radni gminy Dzwola przyjęli budżet gminy Dzwola na 2019 rok. W budżecie gminy zaplanowane są dochody na poziomie 24 050 353,68 złotych a wydatki na poziomie 23 069 824,68 złotych. Planowana nadwyżka w kwocie 980 529,00 złotych przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

 

Najpoważniejszą inwestycją będzie zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Janowskim oraz przy udziale środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – edycja 2019. Zadanie to obejmuje:
– Przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 4+915 do km 6+778, dł. 1863mb;
– Przebudowę drogi powiatowej nr 2812L Wolica Pierwsza – Branew w lokalizacji od km 16+310 do km 17+300, dł. 990 bm.
Łączny koszt tej inwestycji to kwota 4 065 000,00 zł, z czego 1 117 875,00 zł to wkład własny Gminy Dzwola.

W budżecie zabezpieczono też środki na:
– opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzwola wraz z obiektami towarzyszącymi;
– opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej oraz
– Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ).
Planowane remonty dróg finansowane będą ze środków Funduszu Sołeckiego.
W trakcie roku budżetowego, w ramach ogłaszanych nowych konkursów na dotacje, pojawienia się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań zostaną opracowywane nowe wnioski, szczególnie dotyczy to programów rządowych dotyczących dofinansowania przebudowy dróg lokalnych – przyznał Wójt Gminy Wiesław Dyjach.
Planowane na koniec 2019 roku zadłużenie gminy ma wynosić 4 918 417,53 zł. Pozytywne opinie o projekcie budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady Gminy. Podczas sesji za przyjęciem dokumentu zagłosowało 14 radnych, jedna osoba była nieobecna.
Podczas sesji przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzwola na lata 2019-2022.