Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w Zofiance Dolnej


W dniu 28 marca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 292 439,71 zł na “Przebudowę dróg gminnych nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 oraz drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna”.

W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Przebudowa dotyczyć będzie dwóch odcinków dróg gminnych. Pierwszy odcinek, to droga nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 o długości 339 m od granicy skrzyżowania z DK74 do zakrętu i skrzyżowania z drogą nr 109031L. W ramach prac jakie zostaną wykonane na tym odcinku to: wymiana przepustu przy skrzyżowaniu, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów, wykonanie ścieków trójkątnych w rowie po stronie lewej drogi, montaż barier drogowych U14a w obrębie przebudowywanego skrzyżowania w km 0+400,5, regulacja znaków pionowych oraz namalowanie linii poziomych w obrębie skrzyżowania.
Drugi odcinek, to droga nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 o długości 236 m. Przebudowana zostanie od w/w skrzyżowania w kierunku lasu. Prace przewidziane na tym odcinku polegać będą na wykonaniu: nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m, poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów.
Dla przedmiotowego zadania został już rozstrzygnięty przetarg, który wygrała firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa. Koszt inwestycji to kwota 641 444,93 zł.

  Foto: LUW w Lublinie, archiwum własne.