Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP,

informuję, że dysponuje funduszami na przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia ( w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niskimi kwalifikacjami, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz rolników lub członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa).

Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły do wyczerpania puli środków.

Wysokość dofinansowania wynosi 25.000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie dodatkowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 2, 6 oraz pod nr tel. 15 8720 – 240 wew. 15, 58, 46.

Dokumenty dotyczące w/w wniosków dostępne są na stronie internetowej:

https://janowlubelski.praca.gov.pl/-/5511859-do-pobrania-dotacje