Dofinansowanie z RFRD na kolejne drogi gminne


Miło mi poinformować Państwa, iż Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg gminnych w Dzwoli i w Kocudzy Drugiej.

Pierwsza z inwestycji to: „Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3” (Dzwola zachód). W ramach zadania wykonania zostanie nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3m. Na całym odcinku zaprojektowano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostaną przyłącza gruntowe ulepszone kruszywem, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostanie również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości  drogi, który zostanie usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie.

Dla przedmiotowej inwestycji został już rozstrzygnięty przetarg i w dniu 25 lutego 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podpisał umowę na wykonanie robót z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Koszt prac to 756 626, 97 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosić będzie: 375 548,50 zł.

Druga z inwestycji to: „Przebudowa dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga”. W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m przewidziano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 3,5 m. Istniejące pobocza zostaną dostosowane do projektowanej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo zostanie wykonana mijanka oraz zamontowane zostaną 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego. Szacunkowy koszt inwestycji to 493 602,76 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosić będzie: 246 801,38 zł. W dniu 24 lutego 2022 r. został ogłoszony przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Mam nadzieję, że wykonanie przebudowy powyższych dróg w pełni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania ich użytkowników.

                                                                                                                                     Wiesław Dyjach
                                                                                                                                 Wójt Gminy Dzwola