Dzielnicowy Bliżej Nas


Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim na okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku.

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
 • Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – luzem biegające psy niejednokrotnie stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, atakują mieszkańców, dzieci, rowerzystów. Zgłaszane zagrożenie wynika z informacji przekazanych przez mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga.
 1. Zakładany cel do osiągnięcia.
 • Ograniczenie popełnianych wykroczeń o 50 % w stosunku do ubiegłego półrocza. Ujawnianie sprawców wykroczeń, stosowania wobec nich środków przewidzianych prawnie, poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym.
 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.
 • Wystąpienie z wnioskiem o dyslokację służby dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego do dnia 20.01.2023r. Kolejne wnioski o dyslokację służby w zależności od stopnia zagrożenia w/w wykroczeniami.
 • Zespół Dzielnicowych – podczas obchodu rejonu służbowego, kontrole przeprowadzane na terenie poszczególnych miejscowości celem ograniczenia problemui poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym. Termin realizacji do 30.06.2023r.
 • Rozmowy z mieszkańcami mające na celu przekazywanie informacji dotyczących zasad postępowania w wypadku w/w wykroczeń. Termin realizacji do 30.06.2023r.
 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 • Urząd Gminy Dzwola – Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – działania w przypadku psów bezpańskich.
 • Sołtysi poszczególnych sołectw – przekazywania informacji mieszkańcom podczas zebrań sołeckich, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń.                                
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego oraz w trakcie ewentualnych spotkań w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Informacja o działaniu priorytetowym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dzwoli.
 • Informacja umieszczona na stronie internetowej KPP w Janowie Lubelskim.

 

Dzielnicowy starszy aspirant Paweł Pikula