Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola


Miło nam Państwa poinformować, iż Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie na budowę “Energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Dzwola”.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCLII/4507/2021 dokonał wyboru kolejnych projektów do dofinansowania w tym projektu złożonego przez Gminę Dzwola w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

Lista projektów przewidzianych do dofinansowania, pozycja nr 71.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie 429 istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych w celu wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym. Wszystkie opisane prace mają na celu wygenerowanie oszczędności w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej co wpłynie w sposób pozytywny na ochronę środowiska.

Szacunkowy koszt inwestycji to 1 068 485, 02 zł, z czego dofinansowanie to kwota 741 244,91 zł a wkład własny Gminy Dzwola to kwota 327 240,11 zł.