Formy wsparcia

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy.
  2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
  3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.
  4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów.
  5. Pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej.
  6. Doradztwo w zakresie dostępności.
  7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  8. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów.