Fundusz Sprawiedliwości dla OSP z terenu Gminy Dzwola


W dniu 2 czerwca 2023 r. dokonano przekazania jednostkom OSP: Branew, Dzwola, Kocudza Druga, Konstantów i Krzemień Pierwszy sprzętu oraz wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania dotowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Podczas przekazania obecni byli:
Wiceminister Aktywów Państwowych – Jan Kanthak,
Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik,
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola,
oraz Druhowie z jednostek, które otrzymały zakupiony sprzęt.

W ramach dotacji zakupiono:
– dla OSP Branew: agregat prądotwórczy, 4 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 – 1 szt. i W52 – 1 szt.;
– dla OSP Dzwola: węże W42 – 6 szt.;
– dla OSP Kocudza Druga: hełmy specjalne – 4 szt., buty specjalne skórzane – 4 pary, buty specjalne gumowe – 4 pary, 4 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 – 2 szt. i W52 – 1 szt., rękawice specjalne – 4 pary, prądownica turbo;
– dla OSP Konstantów: agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, węże W75 – 2 szt. i W52 – 1 szt., prądownica turbo;
– dla OSP Krzemień Pierwszy: pilarka akumulatorowa, 6 kpl. ubrań koszarowych, węże W75 – 4 szt. i W52 – 2 szt.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-V.7211.75.2023  pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosła 48 050,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 3070,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Dziękujemy za wsparcie Panu Janowi Kanthakowi – Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który przyczynił się do uzyskania dotacji.