Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W dniu 17 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymali dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 187 418,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 108995L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowościach Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi” (droga koło mleczarni).

 

Odbiór przedmiotowej drogi miał miejsce w dniu 29 lipca 2021 r.

Wartość inwestycji to 374 836,90 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów i rozbiórka istniejącej nawierzchni (na odcinku 225 m do mleczarni)  oraz wykonanie nowej podbudowy – na odcinku 225 m do mleczarni i w km 0+689 do km 0+990, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm), montaż urządzeń BRD (bariery drogowe), reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 101.