Gmina Dzwola otrzymała wsparcie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”


Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli im. „Bohaterów Września 1939” otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023

 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Po wybraniu przez szkołę potrzebnego sprzętu na doposażenie stołówki, Dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli przygotował wstępny wniosek wraz z wykazem niezbędnego doposażenia kuchni i jadalni. Następnie Wójt Gminy, jako organ prowadzący przygotował wniosek do Wojewody Lubelskiego wraz z wykazem szkół objętych wnioskiem, który to komplet dokumentów został przedłożony w Lubelskim Kuratorium Oświaty.

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego w ramach rządowego Programu było zapewnienie przez organ prowadzący, wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

W dniu 3 czerwca 2019 r. została opublikowana lista organów prowadzących szkoły, które otrzymały wsparcie w ramach programu t.j. kwota wsparcia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzwoli. Koszt całkowity realizacji zadania to 58 322,83 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 46 666,26 zł, własny wkład finansowy organu prowadzącego 11 666,57 zł.

Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup doposażenia i poprawę standardu istniejącej stołówki szkolnej w nowoczesny, niezbędny sprzęt pozwalający na sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów.