Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


Rada Gminy Dzwola w dniu 28 grudnia 2018 r. na III sesji Rady podjęła Uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydatki budżetu Gminy Dzwola z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie: 18 000,00 zł.

 

Środki mogą być przeznaczone na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola w 2019 roku. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Dzwola informuje mieszkańców gminy Dzwola o możliwości ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola.