Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dzwola w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Zgodnie ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

wydanym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów, w Urzędzie Gminy Dzwola przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywać się będzie w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola;
  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz.ugdzwola@mbnet.pl oraz przez epuap.gov.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny), w takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • dokumenty – zgłoszenia kandydatów, można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi;
  • osobiście po wcześniejszym umówieniu daty i godziny telefonicznie.

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Dzwola do 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.) w godzinach pracy Urzędu:

– poniedziałek, środa – piątek od 7.30 do 15.30

– wtorek od 8.00 do 16.00

piątek 10 kwietnia 2020 r. od 7.30 do 13.00

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 15 875 22 15.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

BIP Urząd Gminy Dzwola