Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola


30 czerwca 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, podczas której po zakończonej debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok, Rada udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Dzwola wotum zaufania.

 

 

Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach zaprezentował Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok, w którym podsumował swoją działalność w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także aktualny stan Gminy Dzwola na wszystkich polach działalności w roku 2019. Informował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, gospodarce odpadami i infrastrukturze drogowej, jednakże największe zainteresowanie dotyczyło zrealizowanych projektów.

Rada Gminy Dzwola przyjęła przedstawiony Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 r., w którym zostały szczegółowo opisane działania Wójta w roku 2019. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Dzwola.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2019 rok, sprawozdanie finansowe, jak również informacje o stanie mienia. Organ kontrolny – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie, bez uwag zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Skład Orzekający RIO nie stwierdził przypadków niegospodarności i nieprawidłowości odnośnie realizacji budżetu. Po odczytaniu uchwały Komisji Rewizyjnej wnoszącej o udzielenie absolutorium Rada Gminy Dzwola jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2019 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola.

Wójt Gminy Dzwola powiedział, że to był udanych rok, dobrego dialogu i współpracy zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Wojewodą Lubelskim, jak również z mieszkańcami. Wszystkie szanse na rozwój społeczny i gospodarczy wykorzystaliśmy stuprocentowo. Gmina i jej sukces to sprawa nas wszystkich. Dziękujemy również mieszkańcom za motywowanie nas do osiągania jeszcze lepszych wyników.

Wójt Gminy Dzwola  – Wiesław Dyjach podziękował pracownikom Urzędu Gminy Dzwola, Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz radnym i sołtysom za pracę na rzecz Gminy Dzwola i podkreślił, że sukces ten był możliwy głównie dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu.

Dalsza część sesji miała charakter merytoryczny. Rozpatrzono i podjęto uchwał w zakresie:

– współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Janowski polegającego na przebudowie drogi powiatowej Kocudza – Władysławów,

– udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Janowskiego na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Dzwola – Goraj,

– zmian w WPF na lata 2020-2028 oraz zmian w budżecie Gminy Dzwola na 2020  rok,

– uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzwola,

– określeniu średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzwola na rok szkolny 2020/2021.

W sesji uczestniczył również Pan Artur Pizoń Starosta Janowski. Zarówno Pan Starosta jak i Pan Wójt dziękowali za współpracę, otwartość i dialog obu samorządów, gdyż pozwala to uzyskać wymierny efekt. Gmina Dzwola jest partnerem Powiatu Janowskiego w realizacji wielu inwestycji służących mieszkańcom. Pośród  wspólnie podjętych działań znajdują się m.in. przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury drogowej.