Komputery dla dzieci rolników


Zdalne nauczanie się przedłuża. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, to dodatkowy komputer może rozwiązać niejeden problem z tym związany.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski  w biurach powiatowych ARiMR

o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Rolnik może dostać dofinansowanie w wysokości 1500 zł na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla uczącego się dziecka.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego za rok 2019 r.;
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodu z gospodarstwa za 2019r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019r. lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Projekt wniosku

Projekt instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Materiały źródłowe: ARiMR