Komunikat


Na  podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym oraz § 27 Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzwola została zwołana IX sesja Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 1330

 

w  sali  narad  Urzędu  Gminy  Dzwola.

Poniżej zamieszczamy komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola

 

Komunikat