Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 28.10.2022 r. teren całego powiatu janowskiego należy do obszaru objętego ograniczeniami II (różowego) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.         

             

 

Od dnia 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami i weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2067&from=PL).

 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pozostaje bez zmian.

 

Proszę o rozpropagowanie w zwyczajowo przyjęty sposób.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim

Lek. wet. Roman Jarosz