Mamy nowy sprzęt komputerowy dla szkół


Wójt Gminy Dzwola przekazał zestawy komputerowe zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z podpisaną umową Gminie Dzwola zostało przyznane 60 000,00 zł, na zakup 24 zestawów komputerowych dla uczniów z czterech szkół podstawowych. Zestawy komputerowe zostały przekazane w dniu 20 maja 2020 r. zgodnie z wykazem:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi – otrzymała 3 zestawy komputerowe,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli im. „Bohaterów Września 1939” – otrzymała 5 zestawów komputerowych,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy im. „Jana Pawła II” – otrzymała 10 zestawów  komputerowych,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzemieniu im. „ks. Jana Twardowskiego”– otrzymała 6 zestawów komputerowych.

Zakupiono sprzęt o bardzo dobrych, aktualnych parametrach technicznych, który będzie służył uczniom w kontynuacji dalszej zdalnej nauki. W przypadku, gdzie występuje problem z odpowiednim sprzętem do nauki zdalnej i tym samym do realizacji podstawy programowej, prosimy Rodziców uczniów o kontakt z Dyrektorami poszczególnych szkół w celu udostępnienia uczniom otrzymanego sprzętu komputerowego.

Ref. OiW