Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) – informacja


Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o gromadzenie kruszywa na placu gminnym na przeciwko kościoła w Dzwoli informujemy, iż materiał ten gromadzony jest do wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na chwilę obecną wykonany został parking i chodnik przy drodze. Zakres wszystkich robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz wykonane już chodniki i miejsca postojowe.