Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50 – odbiór drogi


W dniu 28 maja 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego „Modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”.

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 601 533,36 zł, z czego 377 433,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 224 100,36 zł, na co składa się projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

W ramach prac został wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, poprzez: rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonanie nowej podbudowy stosownej do ruchu KR3 oraz nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowanie  chodników i miejsc postojowych.

W odbiorze uczestniczyli:

 • Daniel Rybaczuk – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie
 • Ryszard Majkowski – radny Województwa Lubelskiego
 • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
 • ks. Mariusz Pyryt – Proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli
 • Stanisław Rawski – radny Rady Powiatu
 • Jadwiga Flis– Sekretarz Gminy
 • Aneta Gilas – Skarbnik Gminy
 • Andrzej Bielak – Kier. Ref. IGPiK
 • Stanisław Szuba – radny Rady Gminy Dzwola
 • Jan Juźko – sołtys wsi Dzwola
 • Edward Łacek – Inspektor Nadzoru

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji i odbioru.