NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH


Wójt Gminy Dzwola – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz. U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Dzwola

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dzwola.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dzwola po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń:

Urząd Gminy Dzwola

Dzwola 168

23-304 Dzwola

(pok. 16, Sekretariat)

 

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Andrzej Bielak lub Jadwiga Flis,
  tel. 15 875 22 15.

Wójt Gminy Dzwola

   Wiesław Dyjach

Ogłoszenie o naborze gmina Dzwola

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3