Nowe zasady zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze


W dniu 9 maja 2023 r. opublikowana została ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz.965). Jedną z głównych zmian w ustawie dotyczy szerszej grupy rolników uprawnionych do uzyskania dopłat do paliwa. Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła.

Od sierpnia 2023 roku o dopłaty do paliwa rolniczego będą mogli występować także hodowcy: świń, owiec, kóz i koni, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza nowe limity zwrotu akcyzy. Limit kwot zwrotu podatku akcyzowego stanowi w odniesieniu do:

  • producentów świń – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
  • producentów owiec, kóz i koni – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł1 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie ;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Producent rolny bydła, świń, owiec i kóz dołącza do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, producent rolny dołącza  oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkie szczegółowe informacje, przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz cały zasób dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zamieszczony jest na stronie Urzędu Gminy Dzwola, BIP w zakładce -> podatki i opłaty lokalne -> zwrot podatku akcyzowego.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzwola, p. nr 15 i na stronie:

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//NOWY_WNIOSEK_AKZYCA.pdf

Wniosek na świnie, owce, kozy i konie:

wzor-wniosku-akcyza-2023-swinie-owce-kozy-konie-1.pdf (lubelskie.pl)