Nowy dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli


Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach w dniu 14 sierpnia 2023 roku zatwierdził konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 21 czerwca 2023 roku,  przez komisję konkursową.

W skład komisji zostali powołani przedstawiciele: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz przedstawiciele organizacji związkowych. Pani Iwona Marchut była jedynym kandydatem, który przystąpił do konkursu na dyrektora placówki w Dzwoli. W dniu 27 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli. Po obradach, w tym szczegółowej analizie złożonych w ramach konkursu dokumentów oraz prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, Komisja stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, w głosowaniu tajnym – wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli, w osobie Pani Iwony Marchut.

Przypomnijmy, że Pani Iwona obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzwoli.  Swoją pracę zawodową rozpoczęła na terenie naszej gminy w roku 2008 jako nauczyciel matematyki, techniki i chemii, pracę tą wykonuje nieprzerwanie do dziś. Z wykształcenia jest absolwentem KUL w Lublinie, kierunek matematyka, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu: fizyka z informatyką, nauczanie chemii oraz organizację i zarządzanie oświatą.

Pani Iwona Marchut funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli obejmie z początkiem roku szkolnego 2023/2024, zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkól w Dzwoli.

Gratulujemy i życzymy udanej, owocnej współpracy oraz sukcesów i trafnych decyzji w zarządzaniu placówką.

Zarządzenie Nr 83.2023