Nowy sprzęt i wyposażenie dla OSP z terenu gminy Dzwola


W dniu 9 października 2023 r. dokonano przekazania jednostkom OSP: Branewka, Dzwola, Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy i Zdzisławice sprzętu oraz wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania dotowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Podczas przekazania obecni byli:
Wiceminister Aktywów Państwowych – Jan Kanthak,
Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik,
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Bartłomiej Bałaban,
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola,
oraz Druhowie z jednostek, które otrzymały zakupiony sprzęt.

W ramach dotacji zakupiono:
– dla OSP Branewka: ubranie specjalne dwuczęściowe – 3 kpl., hełm strażacki Vulcan – 3 szt., buty specjalne skórzane – 3 pary.;
– dla OSP Dzwola: ubrania koszarowe – 5 szt.;
– dla OSP Krzemień Drugi: ubranie specjalne dwuczęściowe – 3 kpl.;
– dla OSP Krzemień Pierwszy: wężę tłoczne – 4 szt.;
– dla OSP Zdzisławice: ubranie specjalne dwuczęściowe – 2 kpl., buty specjalne skórzane – 2 pary.

Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-V.7211.78.2023  pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosła 35 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 1100,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Dziękujemy za wsparcie Panu Janowi Kanthakowi – Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który przyczynił się do uzyskania dotacji.