Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego


Działając na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Wojewoda Lubelski przekazał zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości treści przedmiotowego zarządzenia Wojewody Lubelskiego, poprzez publikację obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści przedmiotowego zarządzenia Wojewody Lubelskiego. Informujemy jednocześnie, iż ww. obwieszczenia Wojewody Lubelskiego zostanie podane do publicznej wiadomości na obszarze gminy Dzwola, w sposób i miejscach zwyczajowo przyjętych poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola, zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Dzwola.

OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023