Oferta pracy LGD


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020.

 

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe
2. Praktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej lub w stowarzyszeniu.,
3. Wymagania konieczne:
• posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
• posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
• znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
• znajomość procedur administracyjnych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
• niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Wymagania pożądane
• co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
• umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
• Prawo jazdy kat. B
5. Cechy osobowości
• samodzielność,
• systematyczność,
• komunikatywność,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole

II. Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków:
1. Odpowiedzialność za:
• planowanie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura,
• przygotowywanie korespondencji i przedkładanie jej do akceptacji Kierownika Biura,
• podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura,
• akceptacja zgodności merytorycznej dokumentów finansowych wystawianych na realizację projektów LGD.
• Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
• Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
• Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
• Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
• Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
• Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
• Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)
2. Uprawnienia do:
• do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
• do wynagrodzenia za pracę,
• do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
• do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy
3. Zakres obowiązków:
• prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR,
• wspieranie merytorycznie konsultantów gminnych,
• obsługa administracyjna Rady LGD,
• obsługa związaną z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD w tym obsługa Rady LGD,
• przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań związanych z wdrażaniem LSR,
• monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji.
• przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR,
• przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR,
• prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów,
• stała współpraca z konsultantami, zbieranie sprawozdań i przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy konsultantów,
• realizacja przedsięwzięć określonych w LSR,
• poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
• wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,
• obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,
• organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
• przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
• przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
• przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
• monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
• przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
• przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o
pomoc,
• poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
• realizacja projektów Stowarzyszenia,
• przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
• inne zadania zlecone przez Prezesa i Kierownika Biura.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a w szczególności jeżeli zakresem tych danych objęte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-
2020, ogłoszonej w dniu 19 lutego 2021 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem i złożone w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godziny 15.00 pod adresem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,
ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko pracy:
Specjalista ds. wdrażania LSR 2014 – 2020’’.
Za datę wpłynięcia oferty uznaję się datę dostarczenia do Biura Stowarzyszenia.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci informowani będą na bieżąco o wynikach naboru w sposób określony w „Procedurze naboru
pracowników oraz warunków funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Ogłoszenie do pobrania w wersji pdf.