OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola w obrębach geodezyjnych Kocudza Górna i Kocudza Druga oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planu


OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY DZWOLA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola w obrębach geodezyjnych Kocudza Górna i Kocudza Druga oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do w/w  planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dzwola Uchwały Nr XLI/290/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola w obrębach geodezyjnych Kocudza Górna i Kocudza Druga Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23 – 304 Dzwola w pokoju Nr 22, telefonicznie na Nr 15 875 22 15, oraz mailowo gospodarkaprzestrzenna@dzwola.eu i ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ug_dzwola.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23 – 304 Dzwola, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: gospodarkaprzestrzenna@dzwola.eu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Dzwola. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Dzwola: https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl

                                                                                                                                  Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                 Wiesław Dyjach

 

GP.6721.1.1.2023