Pamiętaj o wymianie pieca!


Przypominamy Mieszkańcom naszej gminy, a także wszystkim osobom posiadającym źródło ogrzewania i spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniej niż 1MW (kocioł, kominek, piec, kuchnia węglowa) o obowiązującej na terenie województwa lubelskiego tzw. „uchwale antysmogowej” (uchwała Nr XXIII/388/2021) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (obejmujących cały rok kalendarzowy), które podlegają kontroli.

Zgodnie z ww. uchwałą na terenie województwa lubelskiego od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz korzystania z kotłów bezklasowych oraz kotłów 1 i 2 klasy, według normy PN-EN 303-5:2002.
Od 1 stycznia 2027 r. nie będzie można stosować kotłów klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, a od 1 stycznia 2030 r. zabronione będzie użytkowanie kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.
Nowo instalowane kominki i kotły muszą spełniać wymogi Ecodesign, a więc ww. kotły trzeba będzie wymienić na kocioł Ecodesign albo inne niskoemisyjne źródło ciepła (np. pompę ciepła). Należy również posiadać dokumenty potwierdzające dane urządzenia i dokumenty stosowanego paliwa/opału (świadectwa, certyfikaty jakości).
Ponadto na terenie województwa lubelskiego zakazuje się stosowania najgorszych jakościowo paliw, tj.: 1) miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, 3) węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, 4) biomasy (np. drewno), której wilgotność przekracza 20%.
Mając na uwadze powyższe, apelujemy i przypominamy o sukcesywnej wymianie pieców, zgodnie z ww. uchwałą i stosowaniu odpowiedniego opału.
Przypominamy ponadto o obowiązku zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (obecnie ZONE) każdorazowej wymiany, instalacji czy likwidacji źródła ciepła i źródła spalania paliw (węgiel, drewno, biomasa itp.). W przypadku nowych budynków termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.
Więcej informacji na temat ww. uchwały znajduje się na stronie: https://ochronapowietrza.lubelskie.pl/uchwala-antysmogowa/.

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                                                                                     /-/ Wiesław Dyjach

informacja w sprawie wymiany pieców 2024 r.