Podsumowanie Kadencji 2018-2024


Szanowni Państwo,

w dniu 4 listopada 2018 roku zostałem wybrany na Wójta Gminy Dzwola, dzięki poparciu i zaufaniu Mieszkańców, którzy oddali na mnie swoje głosy w wyborach samorządowych.

Wybierając mnie na gospodarza gminy powierzyliście mi zarządzanie Waszymi sprawami z życia publicznego. Jednocześnie zobowiązaliście mnie do gospodarowania pieniędzmi  i majątkiem gminy, który jest własnością każdego z Was. W dniu 20 listopada 2018 roku złożyłem ślubowanie i zostałem upoważniony do reprezentowania Gminy Dzwola.

Z satysfakcją corocznie przedstawiałem Państwu Raport o stanie gminy Dzwola, dziś czuję obowiązek przedłożyć Mieszkańcom sprawozdanie z działalności organów Gminy Dzwola, za okres mijającej kadencji 2018-2024. Nadszedł czas podsumowań efektów pracy Rady Gminy Dzwola jako organu, który stanowi prawo i Wójta, który to prawo wykonuje.

Ostatnie pięć lat to czas bardzo intensywnej, systematycznej pracy, opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej, dla dobra całej gminy oraz wszystkich Jej Mieszkańców. Nasze wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności władz samorządowych, sołtysów, pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, a przede wszystkim dobrej współpracy Samorządu z Mieszkańcami.

Czy Gmina Dzwola zmieniła się w ciągi ostatnich pięciu lat? Jestem niezmiernie ciekaw Państwa opinii. Dla mnie gmina jest wielkim projektem, nad którym pracuję. Dbam, by dla Państwa była przestrzenią, która gwarantuje dobre warunki do życia. Ja widzę budżety, projekty, kalendarz spotkań, ale jestem również mieszkańcem gminy i razem z moimi sąsiadami, przyjaciółmi oraz wszystkimi spotkanymi na mojej drodze osobami uczestniczę w życiu gminy.

Kończącą się kadencję można uznać za wyjątkową, która przejdzie do historii. Wydarzyły się bowiem rzeczy bez precedensu. Musieliśmy sprostać wyzwaniom i skutkom wynikającym z Pandemii COVID-19, szyliśmy maseczki, pomagaliśmy sąsiadom, dowoziliśmy zakupy seniorom. Żaden z poprzedników nie musiał mierzyć się ze skutkami wojny w sąsiednim kraju, ale chęć do niesienia pomocy pokazała, że w Gminie Dzwola mieszkają wyjątkowi ludzie.

W 2023 roku wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych pomówień i powtarzających się ataków, kierowanych na osobę św. Jana Pawła II, została podjęta Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Mijająca kadencja była wyzwaniem. Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza, rosnąca inflacja, a mimo to udało się dla Gminy Dzwola wiele zrobić. Nie sposób wszystko opisać czy pokazać. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich projektach społecznych i tych inwestycyjnych. Niespotykane w dotychczasowej historii gminy pozyskane środki zewnętrzne – dofinansowania, mobilizowały do podejmowania szeregu ważnych decyzji związanych z rozwojem gminy i realizacją wielu inwestycji.

W latach 2019 – 2024 zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej Gminy, mnie szczególnie cieszą te, które rozwijają naszą infrastrukturę, te które służą budowaniu dobrych warunków do życia. Choć przyznam, że emocje są chyba jeszcze większe kiedy kolejna szkoła zyskuje nowe pracownie, boiska, lepsze wyposażenie i nowoczesny sprzęt do edukacji.

Na rozwój Gminy Dzwola pozyskaliśmy ponad 53 mln środków zewnętrznych. Wykonaliśmy zaplanowane inwestycje drogowe – prawie 40 km dróg gminnych, na które uzyskaliśmy 23 mln zł dofinansowania oraz 20 km dróg powiatowych.

Wydatki na oświatę i edukację to największa pozycja w budżecie gminy, w  2023 roku to prawie 13 mln zł, na termomodernizację szkół w Kocudzy, Dzwoli i Krzemieniu otrzymaliśmy ponad 5 mln zł funduszy zewnętrznych,

Zostając Wójtem obiecałem wprowadzić stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe, od 2020 roku przyznałem 214 uczniom stypendia i nagrody, w łącznej wysokości prawie 100 tys. zł.

W wielu sprawach chcemy sami decydować o naszym otoczeniu, przez ostatnie 5 lat wydaliśmy w ramach funduszu sołeckiego ponad 2 mln zł.

W 2022 roku został otwarty Dom Seniora we Flisach w ramach realizacji polityki senioralnej. Mieszkańcy Krzemienia Drugiego, Branewki i Dzwoli oraz Flisów mają do dyspozycji nowo wyremontowane świetlice.

Udało się pozyskać ponad 7 mln zł dotacji, na modernizację sieci wodociągowej i budowę ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej.

Należy również podkreślić, iż mimo realizacji tak wielu inwestycji, do których musimy zapewnić wkład własny, nie został w obecnej kadencji zaciągnięty żaden kredyt, a jednocześnie Gmina Dzwola spłaciła, ponad 4 mln zł zobowiązań kredytowych z wcześniejszych kadencji.

Podatki lokalne i opłaty, takie jak za wodę czy odpady komunalne, to koszty ponoszone przez Mieszkańców, udało się je utrzymać przez okres całej kadencji na najniższym poziomie w rejonie. Środków finansowych na inwestycje szukamy w funduszach zewnętrznych.

Mieszkańcy Gminy otrzymali wsparcie na montaż instalacji OZE – w ramach realizowanego projektu, na który otrzymaliśmy ponad 2 mln zł dofinasowania zostało wykonanych 284 instalacji: fotowoltaicznych solarnych i pieców c.o.

Duży wpływ na jakość życia ma szeroka i zróżnicowana oferta kulturalna. Gmina wspiera działalność sportową oraz stowarzyszeń KGW i OSP. W tej kadencji zadbaliśmy również o przestrzeń publiczną budując place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej.

Dziękuję Mieszkańcom Gminy Dzwola za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Każdego dnia robię wszystko, by nie zawieść pokładanych oczekiwań.

Z satysfakcją mogę dziś Państwu przedstawić inwestycje i przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane bądź są w trakcje  realizacji. Tablice informacyjne, które mogą Państwo zobaczyć w wielu miejscach Naszej Gminy opisują zadania, do których wykonania zobowiązałem się obejmując funkcję Wójta Gmina Dzwola.

Razem budujemy – dziś, wspólnie tworzymy – jutro

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

INWESTYCJE KOMUNALNE

Z definicji inwestycje komunalne są realizowane na rzecz i dla dobra społeczności. Ważne jest, aby służyły mieszkańcom gminy oraz miały bezpośredni, wymierny wpływ na poprawę jakości życia.

Przebudowa ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

Wartość projektu: 9 372 628,36 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 7 125 000,00 zł

Stopień zaawansowania wykonania projektu na luty 2024 roku: 80%

Termin zakończenia prac: październik 2024 roku

Rozbudowa sieci wodociągowej

Gmina Dzwola, celem uzbrojenia nowych terenów pod budowę domów mieszkalnych rozbudowuje sieć wodociągową.

Rok Miejscowość Długość w mb Koszt zadania w zł
2020 Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga 340 61 110,45
2022 Branewka-Kolonia i Krzemień Pierwszy 270 82 260,55

Gmina Dzwola otrzymała w 2021 roku z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 935 373,00 zł
 • kanalizacji: 3 729 160,00 zł

Hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków

Ekologiczna i innowacyjna, hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków została zbudowana w Kocudzy Pierwszej o przepustowości 9,2 m3∙d-1 dla Zespołu Szkół w Kocudzy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W latach 2019-2023 Gmina Dzwola udzieliła 55 dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Łączna wysokość dotacji: 224 000,00 zł

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Ilość 6 6 6 17 20
Kwota 18 tys. zł 18 tys. zł 18 tys. zł 70 tys. zł 100 tys. zł

 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

W latach 2019-2023 Gmina Dzwola odebrała i przekazała do unieszkodliwienia 776 851 ton wyrobów zawierających azbest. W 2024 r. została przyznana dla Gminy Dzwola dotacja z WFOŚiGW na odbiór od mieszkańców płyt azbestowych, w wysokości 300 174,00 zł

Agregat prądotwórczy

Z budżetu Gminy Dzwola w 2019 roku, został zakupiony mobilny agregat prądotwórczy wraz z przyczepką do transportu.

Agregat zapewni dostawę energii elektrycznej dla ujęć wody, w przypadkach długotrwałych przerw w dostawie energii, jak również zabezpieczy dostawę energii elektrycznej w występujących przypadkach awarii sieci.  

Wartość zadania: 55 743,60 zł

Montaż instalacji OZE

Wartość projektu: 3 811 896,01 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w kwocie:  2 329 279,10 zł

Projekt zrealizowany w latach 2019-2022

Samochód gospodarczy

Gmina Dzwola w roku 2022 zakupiła ze środków własnych samochód wywrotkę, na potrzeby gospodarcze, koszt: 49 161,50 zł

Samochód jest używany przy pracach porządkowych na terenie gminy Dzwola, takich jak: utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, placach zabaw oraz przy utrzymaniu boiska sportowego w Krzemieniu Drugim jak również utrzymanie czystości na źródliskach w Dzwoli gdzie już dwukrotnie odbyły się sesje terenowe, VIII i IX Konferencja Naukowo-Techniczna w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Uczestnicy konferencji omawiali problemy ochrony wód źródlanych w województwie lubelskim na przykładzie źródła w Dzwoli oraz została zaprezentowana hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej.

 

Nieruchomości gruntowe Gminy Dzwola

Powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Dzwola wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 168,7743 ha.

W latach 2019-2023 na skutek regulacji prawnych oraz zakupu powiększono zasoby gminnych nieruchomości gruntowych o: 97,5845 ha.


INFRASTRUKTURA DROGOWA

Gmina Dzwola na swoim terenie posiada drogi z trzech kategorii, a mianowicie drogę krajową nr 74 administrowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, drogi powiatowe – administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim oraz drogi gminne, których zarządcą jest Wójt Gminy Dzwola.

W kadencji 2018-2024 zostało zrealizowanych na terenie Gminy Dzwola 50 inwestycji drogowych (drogi gminne i powiatowe) za kwotę 68 mln , w tym 49 mln to środki zewnętrzne.

Drogi gminne łączą miejscowości na terenie gminy oraz gmin przyległych. Długość dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych wynosi: 108,261 km.

W latach 2019-2024 przebudowano i wykonano remont na 39 km dróg gminnych, w większości została położona nawierzchnia asfaltowa, utwardzono pobocza oraz zbudowano ciągi piesze.

Na realizację inwestycji drogowych zostały pozyskane środki zewnętrzne w 70%

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 13,4 km dróg gminnych

– 3 inwestycje w tym 21 odcinki dróg, o wartości 16,5 mln zł w tym dofinansowanie 13,7 mln zł

Przebudowa dróg gminnych 108998L i 108886L oraz mostu na rzece Branew od Zofianki Dolnej do Krzemienia Drugiego

Długość przebudowanej drogi: 1992 m

Wartość projektu: 4 111 911,12 zł, w tym dofinansowanie: 2 850 000,00 zł

Realizacja w latach 2022-2023

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola:

 • 109010L Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga „Kocudza Morgi”, o długości: 2528 m,
 • 109025L Kocudza Pierwsza, o długości: 351 m,
 • dz. ewidencyjna 3190 Kocudza Druga, o długości: 179 m,
 • 109011L Kocudza Druga o długości: 192 m,
 • 109026L Kocudza Trzecia „Leśniczówka” oraz nr 109014L Kocudza Trzecia „Borek”, o łącznej długości: 638 m,
 • 109017L Kocudza Trzecia „droga Komadowa”, o długości: 226 m,
 • 109032L Branewka i Branew Szlachecka – na granicy sołectw, o długości: 999 m

Łączna długość przebudowanych dróg: 5113 m

Wartość projektu: 5 971 298,35 zł, w tym dofinansowanie: 4 845 000,00 zł

Realizacja w latach 2022-2024

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Dzwola, drogi nr:

 • 109014L Kocudza Trzecia – droga od Kocudzy „Borek” do Cacanina, o długości ok. 922 m,
 • 109007L Kapronie – przez wieś od drogi powiatowej do numeru 1, o długości ok. 394 m,
 • 109028L Kapronie – w stronę „Goleniówki” od Kaproni do lasu, o długości ok. 500 m,
 • 109000L Krzemień Pierwszy – od Branewki-Kolonii w stronę cmentarza parafialnego, o długości ok. 1000 m oraz Krzemień Drugi – od zakończenia istniejącego asfaltu do drogi Krzemień Drugi-Konstantów, o długości ok. 460 m,
 • 109005L Konstantów – „Wygonek” w miejscu złej nawierzchni, o długości 210 m,
 • 109041L Zdzisławice – „Boreczki” do stacji kontroli pojazdów, o długości ok. 510 m,
 • 108995L Krzemień Drugi – od Krzemień „Majdan” do „Wygonu Rożkowskiego” w miejscu gdzie brakuje nawierzchni asfaltowej, o długości ok. 650 m,
 • 109018L Krzemień Pierwszy oraz Branewka-Kolonia, o długości 400 m i 920 m,
 • 109035L Branewka – do ujęcia wody w Branewce, o długości ok. 500 m,
 • 113553L Branew Szlachecka, o długości ok. 250 m.

Łączna długość przebudowanych dróg:  6716 m

Wartość projektu: 6 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 5 947 000,00 zł

Realizacja w latach 2023-2025

Stopień zaawansowania wykonania projektu na luty 2024 roku: 10%

W ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020,  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

– 2 inwestycje, o wartości 2 mln zł w tym dofinansowanie 1,3 mln zł

Modernizacja drogi gminnej nr 109004L w Dzwoli „Dzwola Wschód”

Długość przebudowanej drogi:  766 m

Wartość projektu: 601 533,36 zł, w tym dofinansowanie: 377 433,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Modernizacja drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów „Wieś”

Długość przebudowanej drogi:  959 m

Wartość projektu: 1 381 047,33 zł, w tym dofinansowanie: 871 127,00 zł

Realizacja w latach 2022-2023

Fundusz Dróg Samorządowych: 3,2 km dróg gminnych

5 inwestycji, o wartości 1,7 mln zł w tym dofinansowanie 1,2 mln zł

Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w Dzwoli „Dzwola Morgi”

Długość przebudowanej drogi:  348 m

Wartość projektu: 250 822,47 zł, w tym: dofinansowanie: 169 922,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109005L w Konstantowie

Długość przebudowanej drogi:  942 m

Wartość projektu: 420 700,22 zł, w tym dofinansowanie: 294 490,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109016L w Kocudzy Trzeciej

Długość przebudowanej drogi:  260 m

Wartość projektu: 86 722,89 zł, w tym dofinansowanie: 58 226,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w Kocudzy Drugiej

Długość przebudowanej drogi:  900 m

Wartość projektu: 215 055,75 zł, w tym dofinansowanie: 150 533,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w Kocudzy Trzeciej „Leśniczówka”

Długość przebudowanej drogi:  700 m

Wartość projektu: 719 620,32 zł, w tym dofinansowanie: 503 734,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 9,5 km dróg gminnych

9 inwestycji, o wartości 9,3 mln zł w tym dofinansowanie 5 mln zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108995L w Krzemieniu Pierwszym i Krzemieniu Drugim

Długość przebudowanej drogi:  990 m

Wartość projektu: 391 153,90 zł, w tym: dofinansowanie: 187 418,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 108997L w Krzemieniu Drugim

Długość przebudowanej drogi:  1054 m

Wartość projektu: 817 095,92 zł, w tym dofinansowanie: 528 059,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109014L w Kocudzy Trzeciej „Borek”

Długość przebudowanej drogi:  1150 m

Wartość projektu: 557 376,71 zł, w tym dofinansowanie: 251 268,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109012L i 109010L w Kocudzy Drugiej

Długość przebudowanej drogi:  603 m

Wartość projektu: 469 960,19 zł, w tym dofinansowanie: 231 980,00 zł

Realizacja w 2022 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w Dzwoli „Dzwola Zachód”

Długość przebudowanej drogi:  606,3 m

Wartość projektu: 776 466,97 zł, w tym dofinansowanie: 375 548,50 zł

Realizacja w 2022 roku

Remont drogi gminnej nr 108995L w Krzemieniu Drugim

Długość przebudowanej drogi:  655 m

Wartość projektu: 373 211,44 zł, w tym dofinansowanie: 177 800,81 zł

Realizacja w 2023 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w Kocudzy Trzeciej

Długość przebudowanej drogi:  860 m

Wartość projektu: 1 287 865,55 zł, w tym dofinansowanie: 620 500,00 zł

Realizacja w 2023 roku

Przebudowa dróg gminnych nr 108994L i 109031L w Zofiance Dolnej

Długość przebudowanej drogi:  575 m

Wartość projektu: 660 014,93 zł, w tym dofinansowanie: 292 439,71 zł

Realizacja w 2023 roku

Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L w Kocudzy Drugiej i Zdzisławicach oraz nr 109030L w Kocudzy Drugiej

Długość przebudowanej drogi:  3044 m

Wartość projektu: 3 947 193,52 zł, w tym dofinansowanie: 2 368 316,11 zł

Realizacja w latach 2023-2024

Stopień zaawansowania wykonania zadania na luty 2024 roku: 20%

Zadania związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej  FOGR

7 inwestycji, o wartości 1,1 mln zł w tym dofinansowanie 0,6 mln zł

Modernizacja drogi Nr 109014L w  Kocudzy Trzeciej (obok GPZ)

Długość przebudowanej drogi:  254 m

Wartość projektu: 103 773,88 zł, w tym dofinansowanie: 60 000,00 zł

Realizacja w 2019 roku

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzemieniu Pierwszym (w sąsiedztwie kapliczki Św. Tekli)

Długość przebudowanej drogi: 473 m

Wartość projektu: 144 660,55 zł, w tym dofinansowanie: 80 000,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Modernizacja (przebudowa) drogi w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy

Długość przebudowanej drogi:  300 m

Wartość projektu: 104 961,20 zł, w tym dofinansowanie: 60 000,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzemieniu Drugim

Długość przebudowanej drogi:  300 m

Wartość projektu: 154 481,84 zł, w tym dofinansowanie: 80 000,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzemieniu Pierwszym

Długość przebudowanej drogi:  432 m

Wartość projektu: 154 983,31 zł, w tym, dofinansowanie: 80 000,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi

Długość przebudowanej drogi: 350 m

Wartość projektu: 164 859,70 zł, w tym dofinansowanie: 91 122,00 zł

Realizacja w 2022 roku

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109005L w obrębie ewidencyjnym Konstantów

Długość przebudowanej drogi:  380 m

Wartość projektu: 265 928,59 zł, w tym dofinansowanie: 145 000,00 zł

Realizacja w 2023 roku

Zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

4 inwestycje, o wartości 2 mln zł w tym dofinansowanie 1,6 mln zł

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113570L w Branwi Ordynackiej i Branwi Szlacheckiej „Księże Doły”

Długość przebudowanej drogi:  968 m

Wartość projektu: 433 440,00 zł, w tym dofinansowanie: 346 752,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113577L w Krzemieniu Pierwszym

Długość przebudowanej drogi:  710 m

Wartość projektu: 363 829,08 zł, w tym dofinansowanie: 287 328,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Remont drogi gminnej nr 109018L w Branewce

Długość przebudowanej drogi:  890 m

Wartość projektu: 526 185,05 zł, w tym dofinansowanie: 409 188,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Remont drogi gminnej nr 113581L w Branwi Szlacheckiej

Długość przebudowanej drogi:  998 m

Wartość projektu: 718 641,60 zł, w tym dofinansowanie: 566 400,00 zł

Realizacja w 2022 roku

Zadania zrealizowane ze środków własnych Gminy Dzwola

15 inwestycji, o wartości 0,6 mln zł – budżet gminy

Budowa przepustu pod drogą gminną Nr 109010L Kocudza Druga „Morgi”

Wartość projektu: 139 349,75 zł, realizacja w 2019 r.

Utwardzenie drogi gminnej Nr 109002L „Skośny”

Długość przebudowanej drogi: 1800 m, wartość projektu: 67 000,00 zł, realizacja w 2019 r.

Udrożnienie i remont drogi leśnej w Kocudzy Trzeciej „Rakowa”

Długość przebudowanej drogi: 120 m, Wartość projektu: 14 760,00 zł, realizacja w 2019 r.

Remont drogi gminnej w miejscowości Branewka – Kolonia

Długość przebudowanej drogi: 210 m, wartość projektu: 32 287,50 zł, realizacja w 2019 r.

Remont drogi gminnej nr 109012L w Kocudzy Drugiej „koło Bartosa”

Długość przebudowanej drogi: 900 m, wartość projektu: 27 000,00 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi przeciwpożarowej „Dzwola Zachód – droga przy piekarni

Długość przebudowanej drogi: 120 m, wartość projektu: 13 000,00 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi gminnej nr 109028L w Kaproniach

Długość przebudowanej drogi: 300 m, wartość projektu: 33 210,00 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi gminnej nr 109003L Konstantów – Krzemień Drugi

Długość przebudowanej drogi: 258 m, wartość projektu: 63 000,00 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi gminnej nr 109040L w Branwi Ordynackiej

Długość przebudowanej drogi: 200 m, wartość projektu: 22 000,00 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi gminnej nr 109034L w Branwi Szlacheckiej „Sapy”

Długość przebudowanej drogi: 116 m, wartość projektu: 29 995,86 zł, realizacja w 2020 r.

Remont drogi gminnej w Krzemieniu Pierwszym „Majdanek”

Długość przebudowanej drogi: 180 m, wartość projektu: 27 552,00 zł, realizacja w 2020 r.

Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Dzwola

Wartość projektu: 39 583,37 zł, realizacja w 2022 r.

Remont drogi gminnej nr 113570L  w Branwi Ordynackiej

Długość przebudowanej drogi:  160 m, wartość projektu: 50 991,50 zł, realizacja w 2022 r.

Remonty dróg gminnych – wewnętrznych w Dzwola „obok szkoły” i „pod lasem” oraz w Krzemieniu Drugim „za mostem – na górce”

Długość przebudowanych odcinków drogowych: 420 m, realizacja w latach: 2022 – 2023 

Przebudowa parkingu przy remizie OSP Konstantów

Wartość projektu: 57 810,00 zł, realizacja w 2023 r.

Fundusz sołecki

W latach 2019-2023 były corocznie wyodrębniane w budżecie gminy Dzwola środki finansowe na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Zrealizowane zadania to między innymi: remont dróg transportu rolniczego, czyszczenie rowów, remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, budowa oświetlenia ulicznego.

Łączna wysokość funduszu sołeckiego w latach  2019-2023 wynosi: 2 036 176,55 zł

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota w zł 366 709,60 365 975,20 401 446,68 429 053,61 472 991,46

Drogi powiatowe przebiegające przez miejscowości gminy to – 12 odcinków. Łączna długość dróg utwardzonych i nieutwardzonych wynosi: 69,749 km.

W latach 2019-2024 przebudowano i wykonano remont na 20 km dróg powiatowych, w większości została położona nawierzchnia asfaltowa, utwardzono pobocza.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L w Branwi Szlacheckiej  i  Branwi Ordynackiej

Długość przebudowanej drogi:  3500 m

Wartość projektu: 3 561 791,32 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 2 087 088,00 zł

Środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 778 500,33 zł

Realizacja w latach 2019-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów

Długość przebudowanej drogi:  2661 m

Wartość projektu: 1 281 044,56 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 633 227,00 zł

Środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 349 337,38 zł

Realizacja w 2021 roku

Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj

Długość przebudowanej drogi:  6646 m

Wartość projektu: 11 784 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków RF PŁ: Program Inwestycji Strategicznych: 11 127 966,00 zł

Środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 353 716,48 zł

Realizacja w latach 2021-2023

Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy

Długość wyremontowanej drogi:  4469 m

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 967 630,43 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego: 1 967 630,44 zł

Środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 15 657,30 zł

Realizacja w 2023 roku

Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga oraz nr 2824L Dzwola – Zdzisławice

Długość przebudowanej drogi:  3000 m

Wartość projektu: 9 230 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5 321 605,42 zł

Środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 1 954 197,29 zł

Realizacja w latach 2023-2024

Stopień zaawansowania wykonania projektu na luty 2024 roku: 20%


Droga krajowa nr 74 na terenie gminy ma obecnie długość 13 km.

W latach 2023 – 2025 zostanie zbudowana obwodnica Dzwoli (ok. 2,7 km) oraz rozbudowany odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km).

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 i budowa obwodnicy miejscowości Dzwola

Długość przebudowanej drogi: 12000 m

Wartość projektu: 190 411 604,02 zł

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Realizacja w latach 2023-2025

Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwu-pasową drogę o szerokości jezdni 7 m. Powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Stopień zaawansowania wykonania projektu na luty 2024 roku: 15%


OŚWIETLENIE ULICZNE

Energooszczędne oświetlenie w gminie Dzwola

Wartość projektu: 1 064 713,91 zł

Dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w kwocie: 738 468,33 zł

Na obszarze całej gminy: wymieniono 371 opraw na nowe typu LED, zbudowano 20 nowych lamp, zmodernizowano 37 szaf sterujących, zamontowano 39 zegarów sterujących.

W skutek realizacji projektu koszty energii w oświetleniu ulic zostały obniżone 3 krotnie.

Projekt zrealizowany w 2022 roku

Rozbudowy oświetlenia drogowego w latach 2020 – 2023

Celem zwiększenia bezpieczeństwa zostało rozbudowane oświetlenie w miejscowościach:

Rok 2019 2020 2021 2023 2023
Miejsce i ilość Kocudza Trzecia

i Kocudza Druga

 15 lamp

 

Zofianka Dolna

 5 lamp

Krzemień Drugi

– przy boisku
5 lamp

Kocudza Trzecia

 6 lamp

Krzemień Drugi

 6 lamp

Kwota 54 615,00 zł 33 210,00 zł 37 515,00 zł 58 947,00 zł 59 040,00 zł

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Modernizacje świetlic wiejskich oraz budynków remiz OSP

Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Zofiance Dolnej

Koszt: 37 776,42 zł, realizacja: 2019 rok

Remont dachu na budynku remizy OSP w Zdzisławicach

Koszt: 110 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z KSRG: 30 000,00 zł, realizacja: 2021 rok

Wymienione zostało pokrycie dachowe na blachę trapezową o łącznej powierzchni 600 m2

Świetlica wiejska w Krzemieniu Drugim

Wartość projektu: 261 789,44 zł, realizacja w latach 2020-2021

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 130 000,00 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego, remont sali świetlicy wiejskiej oraz zbudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Świetlica wiejska w Branewce

Wartość projektu: 187 763,53 zł, realizacja w latach 2020-2021

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 137 776,08 zł

W ramach zadania wykonano generalny remont sali świetlicy wiejskiej oraz klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Świetlica wiejska w Dzwoli

Wartość projektu: 109 788,26 zł, Realizacja w latach 2023-2024

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 59 789,22 zł

W ramach zadania wykonano remont sali w świetlicy wiejskiej oraz klatki schodowej.

Remont budynku świetlicy we Flisach

Koszt remontu: 198 030,00 zł

Zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD, RTV oraz sportowy): 91 176,01 zł

Dofinansowanie w 100%, w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”.

Grant ELENA

Koszt zadania: 238 281,75 zł

Dofinansowanie z Banku Ochrony Środowiska: 214 453,58 zł

Gmina Dzwola pozyskała środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych w budynkach Remiz OSP w Branwi Szlacheckiej, Branewce, Zofiance Dolnej i Dzwoli oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi, realizacja w latach 2023-2024

Modernizacja w budynkach Ośrodków Zdrowia

 • remont kotłowni w Kocudzy Trzeciej, koszt: 50 844,14 zł
 • odwodnienie piwnic w Krzemieniu Pierwszym, koszt: 25 000,00 zł
 • ogrodzenie działki z Ośrodkiem Zdrowia w Kocudzy Trzeciej, koszt: 67 739,79 zł

Realizacja w latach 2022-2023

Budowa masztu

Koszt zadania: 9 125,80 zł, w tym dofinansowanie: 8 000,00 zł, realizacja w 2022 r.

Gmina Dzwola zakupiła maszt wraz z flagą, który został zamontowany na placu w Dzwoli.

Odnowiona mogiła na cmentarzu w Dzwoli

Gruntowny remont Mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dzwoli, realizacja w 2019 r.

Koszt zadania: 75 000,00 zł

Dofinansowanie z Instytutu Pamięci Narodowej: 63 960,00 zł

Cyfrowa gmina

Koszt zadania: 190 582,46 zł, w tym: dofinansowanie: 151 062,54 zł

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Dzwola, celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Realizacja w latach 2022-2023

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

W ramach projektu Gmina Dzwola otrzyma dofinansowanie w formie grantu w wysokości: 492 541,00 zł

Realizacja zadania ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w gminie przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zostanie zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie.

Realizacja w latach 2024-2025

Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola

Całkowita wartość projektu: 9 863 112,47 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3 995 000,00 zł

Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w tym budowa parkingów.

Realizacja w latach 2023-2025

Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prace restauratorskie miejsca pamięci historycznej „Porytowe Wzgórze”

Planowany koszt zadania: 300 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 294 000,00 zł

Realizacja w latach 2023-2024

Renowacja kościoła w Dzwoli

Planowany koszt zadania: 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490 000,00 zł

Dotacja z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł

Realizacja w latach 2023-2024

Renowacja kościoła w Branwi

Planowany koszt zadania: 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490 000,00 zł

Dotacja z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł

Realizacja w latach 2023-2024


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W ramach realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w latach 2019-2023 zostały zabezpieczone i wydatkowane środki finansowe w budżecie Gminy Dzwola.

Na ochronę przeciwpożarową, w tym: zakup pojazdów, sprzętu, umundurowania, utrzymania w gotowości jednostek, zakup paliwa, wyjazdy do akcji, szkolenia, ekwiwalenty, remonty i inne niezbędne wydatki:

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota w zł 333 877,57 379 515,79 512 383,59 427 604,09 597 528,47
w tym: środki zewnętrzne 30 000,00 105 000,00 142 500,00 20 000,00 166 150,00
             

Zakup pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Jednostka OSP w Krzemieniu Pierwszym

Nowy uterenowiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4

Koszt: 827 175,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 396 000,00 zł oraz KSRG: 204 000,00 zł

Realizacja w 2021 roku

Samochód transportowy

Koszt: 65 000,00 zł, realizacja w 2022 roku

Jednostka OSP w Branwi Szlacheckiej

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy, koszt: 79 000,00 zł, realizacja w 2023 roku

Jednostki OSP Dzwola, OSP Krzemień Pierwszy oraz OSP Konstantów

OSP w latach 2021-2023 zostały wyposażone w trzy pojazdy typu: Quad.

Jednostki OSP w Kocudzy Drugiej i OSP w Kocudzy Dolnej

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy, zaplanowana dotacja w 2024 roku: 454 000,00 zł

Remonty w garażach jednostek OSP

Zostały  przeprowadzone potrzebne remonty we wszystkich budynkach strażnic.  Zakupiono i wymieniono bramy garażowe w OSP Branewka, Dzwola, Krzemień Pierwszy i Kocudza Górna.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

W latach 2019-2023 pozyskano na zakup sprzętu dla OSP:

 • dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości: 310 050,00 zł
 • dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rolników: 133 600,00 zł

W ramach otrzymanych dotacji oraz przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Dzwola zostały zakupione m.in. narzędzia hydrauliczne typu: Holmatro – OSP Dzwola, motopompa – OSP Zofianka Dolna i OSP Krzemień Drugi,  ubrania specjalistyczne i koszarowe, obuwie, hełmy specjalne, rękawice specjalne, węże, radiotelefony, kamera termowizyjna.

Manewry, ćwiczenia i szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Dzwola nawiązała również współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Współpraca z innymi jednostkami

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli w latach 2020-2024 odbyło się 15 akcji honorowego krwiodawstwa, przeprowadzonych przez ekipę medyczną RCKiK w Lublinie pod patronatem Wójta Gminy Dzwola.

Dotacja na zakup tomografu komputerowego

Gmina Dzwola w 2022 roku udzieliła dotacji Powiatowi Janowskiemu w wysokości 10 000,00 zł na zakup tomografu komputerowego, dla potrzeb pacjentów Szpitala Janowskiego.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Rok 2020 i 2021 naznaczone zostały przez pandemię COVID-19. Niemniej w Urzędzie Gminy Dzwola była możliwość osobistego załatwienia sprawy. Cały czas zachowywane były zasady bezpieczeństwa. Przekazano mieszkańcom gminy maseczki ochronne.

W roku 2022 został przygotowany plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jest to standardowa prewencyjna procedura, związana z zarządzaniem kryzysowym, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wsparcie Ukrainy

W roku 2022 została przekazana pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy.

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przy współpracy z KGW zostało zrealizowanych szereg akcji edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w tym: warsztaty kulinarne, pikniki, dni rodzinki, zajęcia edukacyjne z seniorami.

Na działalność profilaktyczną,  informacyjną i edukacyjną w latach 2019-2023 przeznaczono z budżetu Gminy Dzwola, łącznie: 75 538,34 zł

W 2023 roku udzielono dotacji dla 4 KGW z Funduszu Sprawiedliwości: 20 000,00 zł

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim

W ramach współpracy z KPP w Janowie Lubelskim organizowane są cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W latach 2019-2023 udzielono dotacji dla KPP w Janowie Lubelskim z budżetu gminy Dzwola w łącznej wysokości: 20 000,00 zł, m.in. na zakup pojazdu służbowego.

Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

W 2021 roku Gmina Dzwola udzieliła dotacji w wysokości: 20 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy PSP w Janowie Lubelskim.

W roku 2023 rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Współpraca z Zespołem Szkół w Kocudzy

Na terenie Zespołu Szkół w Kocudzy, w 2023 roku został zrealizowany projekt, w ramach którego zakupiono i zamontowano 5 tablic edukacyjno-ekologicznych oraz 5 ławeczek drewnianych.

Projekt umożliwia połączenie aktywności fizycznej z nauką.

Koszt zadania: 10 150,00 zł


OŚWIATA

Gmina Dzwola realizując zadania oświatowe, ma świadomość jak ważne i istotne jest kreowanie przestrzeni, pozwalającej prowadzić właściwe zarządzanie dążące do realizowanie wyznaczonych celów.

Wydatki na zadania oświatowe w Gminie Dzwola w latach 2019-2023 zostały przedstawione w poniższej tabeli. Stanowią one znaczącą część budżetu. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na realizację zadań i finansowanie poniesionych wydatków. Niedostatek środków do budżetów szkół Wójt Gminy Dzwola przekazuje z budżetu Gminy Dzwola oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa.

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota w zł 9 140 095 10 042 488 12 419 380 12 084 996 12 899 740
w tym: subwencja 5 322 806 5 284 466 5 496 347 5 656 818 6 320 815
             

 
Placówki oświatowe są systematycznie i w miarę potrzeb modernizowane, a budynki szkół w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu zostały poddane kompleksowej termomodernizacji. Pozyskane fundusze zewnętrzne z przeznaczeniem na termomodernizację szkół to prawie 6 mln zł


Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola

Koszt realizacji inwestycji: 3 334 168,09

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020, w kwocie: 2 165 057,29

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie: 549 384,00

Wkład własny Gminy Dzwola: 619 726,80

Realizacja w latach 2019-2022

W budynku Zespołu Szkół w Dzwoli zostały wykonane następujące prace: wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz zmodernizowano instalację oświetleniową.

W budynku Zespołu Szkół w Kocudzy wykonano następujące prace: poprawa efektywności pracy kotłowni poprzez wymianę instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, stropu i poddasza, wymiana dachu i docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, wymiana  stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż kurtyny z destyfikatorem, modernizacja instalacji oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W domu nauczyciela wykonano docieplenie ścian oraz została zaprojektowana i wykonana nowa kotłownia.

W ramach zrealizowanej inwestycji pozyskane zostały świadectwa efektywności energetycznej tak zwane: „Białe Certyfikaty”, z tytułu ich sprzedaży Gmina Dzwola uzyskała dochód: 181 233,61

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krzemieniu Pierwszym

Planowany koszt zadania: 4 154 200,00 zł

Dofinansowanie: RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 3 136 000,00 zł

Wkład własny Gminy Dzwola: 1 018 200,00

Realizacja w latach 2023-2024

W budynku szkoły wykonano malowanie i uszczelnienia dachu oraz wymieniono orynnowanie. Wykonano docieplanie ścian styropianem grubości 16 cm. Wykonane zostało odwodnienie szkoły. W większości sal lekcyjnych zostało wymienione oświetlenie na typu LED. Na sali gimnastycznej wymieniono podłogi i odnowiono ściany.

Inwestycja obejmuje również budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

Gmina odpowiedzialna jest za zapewnienie warunków działania jednostek oświatowych, w tym za wykonywanie remontów i inwestycji, utrzymanie bezpieczeństwa i higieny, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do nauczania i wychowania.

Remonty klas lekcyjnych 

Doposażenie pracowni przyrodniczej

W Zespole Szkół w Krzemieniu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Koszt zadania: 14 000,00 zł – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW, realizacja w 2021 roku

Remont sali przyrodniczej

W Zespole Szkół w Kocudzy został przeprowadzony gruntowny remont sali przyrodniczej oraz zostało zakupione wyposażenie: meble i pomoce dydaktyczne.

Koszt zadania: 40 000,00 zł, realizacja w 2023 roku

Ekopracownia OZE – zielone serce szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół w Krzemieniu w 2023 roku wygrali konkurs w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i zostali zwycięzcami. W nagrodę WFOŚiGW w Lublinie udzielił dofinansowania na utworzenie i wyposażenie Ekopracowni OZE – wykonano całościowy remontu sali lekcyjnej oraz zakupiono wyposażenie meble i pomoce dydaktyczne, w tym modele odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 83 333,31 , w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW: 74 999,98

Remont sali matematyczno-przyrodniczej

W Zespole Szkół w Dzwoli został przeprowadzony gruntowny remont sali przyrodniczej oraz zostało zakupione wyposażenie: meble i pomoce dydaktyczne.

Koszt zadania: 55 954,00 zł, realizacja w 2023 roku

Sale dla przedszkolaków

W Zespole Szkół w Kocudzy oraz w Zespole Szkół w Krzemieniu, w 2023 roku zostały utworzone dwie dodatkowe grupy przedszkolne. Sale zostały dostosowane dla grup 5-laków.

Koszt zadania: 7 114,60 zł

Remonty szatni

Zespół Szkół w Krzemieniu

W 2023 roku został przeprowadzony remont szatni szkolnych. W ramach wykonanych prac pomalowano ściany oraz zakupiono szafki ubraniowe, wyposażone w zamek szyfrujący zabezpieczony indywidualnym kodem dla klas IV-VIII.

Koszt zadania: 23 278,98 zł

Zespół Szkół w Kocudzy

W 2023 roku został przeprowadzony remont szatni szkolnych i przedszkolnych. Zakupione zostały nowe szafki ubraniowe wyposażone w zamek szyfrujący zabezpieczony indywidualnym kodem dla klas I-VIII. Ponadto zakupiono regały szatniowe dla przedszkola.

Koszt zadania: 44 731,37 zł

Zespół Szkół w Dzwoli

W 2024 roku został przeprowadzony remont szatni szkolnych. Zakupiono nowe szafki ubraniowe, wyposażone w zamek zabezpieczony indywidualnym kluczem dla klas I-VIII.

Koszt zadania: 23 677,41 zł

Monitoring w Zespole Szkół w Dzwoli

W 2023 r. założono 5 kamer zewnętrznych i 7 kamer wewnętrznych oraz zakupiono rejestrator i urządzenia rozprowadzające sygnał, w Zespole Szkół w Dzwoli.

Monitoring wizyjny zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

Koszt zadania: 19 998,64 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina Dzwola pozyskała 163 032,25 zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych.

Otrzymane wsparcie finansowe zostało wykorzystane na zakup doposażenia oraz poprawę standardu istniejących stołówek szkolnych w nowoczesny sprzęt pozwalający na sprawne przygotowywanie różnego rodzaju zdrowych potraw.

Doposażenie kuchni w Zespole Szkół w Dzwoli

Wartość projektu: 58 332,83 zł, w tym dofinansowanie: 46 666,26 zł

Realizacja w 2019 roku

Doposażenie kuchni w Zespole Szkół w Krzemieniu

Wartość projektu: 65 771,36 zł, w tym dofinansowanie: 52 617,05 zł

Realizacja w 2020 roku

Doposażenie kuchni w Zespole Szkół w Kocudzy

Wartość projektu: 79 686,18 zł, w tym dofinansowanie: 63 748,94 zł

Realizacja w 2022 roku

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Dzwola w latach 2020-2023 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, na lata: 2021-2025. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz bibliotek szkolnych we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy.

Wartość projektu: 67 475,00 zł, w tym dofinansowanie: 53 980,00 zł

Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Gmina Dzwola w ramach dotacji celowej, w latach 2019-2023 wyposażała uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Bezpłatne podręczniki, materiały  edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymują uczniowie:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi
 • Zespołu Szkół w Dzwoli
 • Zespołu Szkół w Kocudzy
 • Zespołu Szkół w Krzemieniu.
Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota dotacji w zł 41 170,87 50 644,93 63 440,65 35 748,41 50 439,83
             

Program „Aktywna Tablica”

W ramach Rządowego programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Aktywna tablica” wszystkie 4 szkoły podstawowe z naszej Gminy otrzymały zgodnie z potrzebami pomoce dydaktyczne, w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych, projektorów oraz innych urządzeń, realizacja w 2019 roku

Wartość projektu: 70 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 56 000,00 zł

Zakup nowego sprzętu komputerowego dla szkół

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”:

 • „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Dzwola zakupiła: 24 zestawy komputerowe
 • „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Dzwola zakupiła: 30 zestawów komputerowych

Wartość projektu: 135 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 135 000,00 zł

Realizacja w 2020 roku

Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021 roku, 4 szkoły z Gminy Dzwola otrzymały wsparcie i zakupiły sprzęt m.in.: drukarki 3D z filamentami, gogle VR mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i video, w tym: aparaty fotograficzne z kamerami.

Wartość projektu: 180 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 180 000,00 zł

Program „Poznaj Polskę”

Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”:

 • edycja na rok 2021, wartość projektu: 77 189,00 zł, w tym dofinansowanie: 56 559,00 zł

zorganizowano 7 wycieczek dla uczniów klas od I do VIII, realizacja 2021 rok

 • edycja na rok 2022, wartość projektu: 90 100,00 zł, w tym dofinansowanie: 49 740,00 zł

zorganizowano 7 wycieczek dla uczniów klas od I do VIII, realizacja w 2022 roku

Program „Umiem Pływać”

Gmina Dzwola w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zorganizowała zajęcia nauki pływania dla 120 uczniów klas I-III z 4 szkół podstawowych. Realizacja w 2023 roku

Koszt programu:  61 131,00 , w tym dotacja: 20 000,00

Stypendia i Nagrody Wójta Gminy Dzwola

Z inicjatywy Wójta Gminy Dzwola w 2019 roku został przyjęty do realizacji „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”. Uczniowie szkół podstawowych pobierający naukę na terenie Gminy Dzwola, otrzymują stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Wójt Gminy Dzwola, w latach 2020-2023 przyznał 214 uczniom stypendia i nagrody, w łącznej wysokości: 90 490,00 zł  

Rok szkolny 2020 2021 2022 2023
Liczba stypendiów / kwota w zł 24 / 11 100 59 / 26 000 47 / 22 430 54 / 22 960
Liczba nagród / kwota w zł 5 / 1 500 7 / 1 700 9 / 2 300 9 / 2 500

W szkołach na terenie Gminy Dzwola wprowadzony został drugi język nowożytny od klasy 4 szkoły podstawowej oraz dziennik elektroniczny dla nauczycieli i rodziców.

Projekt „Szkoła równych szans w Gminie Dzwola”

W latach 2024-2026 uczniowie szkół będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i wyjazdach edukacyjnych. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć.

Koszt zadania: 1 478 658,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 256 859,30 zł

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 72 048,70 zł


POMOC SPOŁECZNA

Gmina Dzwola realizuje ważne zadania jakim jest pomoc społeczna – wsparcie osób i rodzin w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Dzwola, w latach 2019-2023 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota w zł 9 024 942 10 135 692 9 824 365 10 770 470 4 438 171

 

Pomoc społeczna jest realizowana w Gminie Dzwola poprzez różne formy pomocy i dostępne programy, w ramach zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej.

Program „Szansa na Samodzielność”

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy uczestników projektu głównie poprzez różnego rodzaju wsparcie.

27 osób skorzystało ze szkoleń, kursów, stażu oraz wsparcia finansowego.

Koszt zadania: 618 743,20 zł, realizacja w latach 2019-2022

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, środki z UE: 525 114,04 zł

Aktywny Senior w Gminie Dzwola

Projekt realizowany w Ramach Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Wyłączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach projektu zorganizowany został Klub Seniora w miejscowości Flisy. Prowadzono cykliczne zajęcia z 11 grup tematycznych. Seniorzy uczestniczyli w wyjazdach do różnych miejsc w Polsce.  Uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja w latach 2022-2023.

Całkowity koszt realizacji programu:  913 967,94 , projekt w 100% dofinansowany.

Wkład Gminy Dzwola był niefinansowy – użyczenie budynku na cele realizacji projektu.

Polityka Senioralna EFS+

Z terenu Gminy Dzwola wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby w wieku 65 lat  i więcej: około  177 seniorów. Zostaną skierowane do nich usługi świadczone w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania.

Dofinansowanie dla Gminy Dzwola: 370 666,10 zł

Wkładu własny Gminy Dzwola: 11 463,90 zł

Realizacja w latach 2023-2025

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowany we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, Stowarzyszeniami: KGW w Kocudzy Drugiej i Dzwoli oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli.

W ramach programu w latach 2019-2023 wsparciem objęto 3620 osób, którym przekazano paczki o łącznej wadze: 115,663 ton i wartości: 572 338,54 zł

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
liczba osób 800 740 700 730 650
waga w kg 36 976 15 932 40 130 15 454 7 168
wartość w zł 180 032,06 52 799,52 210 841,03 85 178,31 43 487,62
             

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Z programu PFRON: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, zostały przygotowane paczki z żywnością oraz artykułami chemii gospodarczej dla 125 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujących Gminę Dzwola, wartość projektu: 85 242,53 zł, projekt w 100% dofinansowany.

Realizacja w 2021 roku

Program „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach programu w latach 2019-2023 pomocą w formie gorącego posiłku  na  terenie  Gminy  Dzwola  objęto 779 dzieci uczących się w szkole i przedszkolu, natomiast w formie zasiłku na posiłek lub zakup żywności objęto 124 osoby. Wartość projektu w latach 2019-2023 to: 329 105,60 zł w tym dofinansowanie: 258 204,48 zł

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
liczba dzieci 191 160 136 140 152
liczba dorosłych 19 24 32 24 25
kwota w zł 51 005,60 55 000,00 55 000,00 77 200,00 90 900,00
dofinansowanie w zł 40 804,48 44 000,00 44 000,00 59 400,00 70 000,00
             

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W latach 2019-2023 pomocą w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na  terenie  Gminy  Dzwola  objęto 722 uczniów. Wartość projektu w latach 2019-2023 to: 249 685,24 zł w tym dofinansowanie: 199 748,20 zł

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
liczba uczniów 235 154 122 109 102
kwota w zł 49 968,90 49 976,22 50 000,00 49 740,12 50 000,00
dofinansowanie w zł 39 975,12 39 980,98 40 000,00 39 792,10 40 000,00
             

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 2022 roku zakupiono 20 „opasek bezpieczeństwa” dla mieszkańców Gminy Dzwola, w wieku 65 lat i starszych.

Opłacono abonament użytkowanych opasek w latach 2022-2023

Koszt projektu: 21 454,72 zł, w tym dofinansowanie: 18 554,72 zł

Programy skierowane do osób niepełnosprawnych

Celem wsparcia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają duże potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, są realizowane programy mające pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz wesprzeć w nauce i rozwijaniu umiejętności.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

W latach: 2019-2020, koszt: 13 706,09 zł, w tym dofinansowanie: 6 853,07 zł

 „Opieka Wytchnieniowa”

W latach: 2021-2023, koszt: 29 306,03 zł, projekt w 100% dofinansowany.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

W latach: 2022-2023, koszt: 217 369,95 zł, projekt w 100% dofinansowany.

„Asystent rodziny”

W latach: 2019-2023, koszt: 22 893,92 zł, w tym dofinansowanie: 8 854,53 zł

 „Pośnik Kocudzki” i „Śniadanie Wielkanocne”

W Gminie Dzwola corocznie jest przygotowywanych 200 paczek z żywnością, które są przekazywane osobom potrzebującym przed świętami Bożego Narodzenia.

W roku 2023, na wniosek Wójta Gminy Dzwola, po raz pierwszy przygotowano 200 paczek z żywnością również przed świętami Wielkanocnymi.

Pomoc społeczna

Wsparcie w latach 2019-2023 przyznane dla Mieszkańców Gminy Dzwola, w ramach działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Wsparcie dla gospodarstw domowych

 W roku 2022 zostały wypłacone mieszkańcom Gminy Dzwola, dodatki mające na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy

Liczba świadczeń: 1248, kwota: 849 302,89 zł

Dodatek węglowy

Liczba świadczeń: 901, kwota: 2 703 000,00 zł

Dodatek inne źródła ciepła

Liczba świadczeń: 558, kwota: 761 000,00 zł

Świadczenia rodzinne

Mieszkańcom Gminy Dzwola są wypłacane świadczenia rodzinne, które mają charakter jednorazowy lub okresowy, a ich przyznawanie w większości jest uzależnione od kryterium dochodowego. W latach 2019-2023 zostały przyznane i wypłacone następujące świadczenia:


SPORT I KULTURA

Gmina Dzwola tworzy warunki sprzyjające rozwojowi sportu i dba o to, by najmłodsi mieszkańcy jak również młodzież i dorośli, mieli dostęp do miejsc gdzie mogą się zrelaksować i odpocząć.

W latach 2019-2023 zostało zrealizowanych 9 projektów na łączna kwotę: 429 255,94 zł

Miejsca rekreacji, siłownie i place zabaw

Otwarta Strefa Aktywności w Kocudzy Górnej

Koszt realizacji zadania: 55 743,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki: 19 900,00 zł, realizacja w 2019 roku

Siłownia w świetlicy wiejskiej Kocudza Pierwsza

Koszt realizacji zadania: 18 000,00 zł, zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kocudza Pierwsza i Kocudza Trzecia, realizacja w 2019 roku

Boisko sportowe w Krzemieniu Drugim

W 2020 roku została wykonana renowacja boiska sportowego oraz zakupiono nowy traktorek – kosiarka, koszt zadania: 35 000,00 zł

Otwarta Strefa Aktywności Fizycznej w Krzemieniu Drugim

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 57 192,81 zł, realizacja w latach 2020-2021

Sport i rekreacja w Kocudzy Drugiej

Został zbudowany skatepark – specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów oraz plac zabaw dla młodszej młodzieży przy wielofunkcyjnym boisku na placu GBPiOK.

Koszt zadania: 11 000,00 zł, realizacja w 2021 roku

Plac zabaw w Zofiance Dolnej

W ramach środków z Funduszu sołeckiego został wykonany plac zabaw – miejsce do zabawy i integracji. Koszt zadania: 15 000,00 zł, realizacja w 2021 roku

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Kocudzy Trzeciej

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni na cele rekreacji czynnej wraz z obiektami małej architektury na działce nr 1401/3 w miejscowości Kocudza Trzecia.

Koszt zadania: 99 937,50 zł, realizacja w latach 2023-2024

Plac zabaw w Branwi Szlacheckiej

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 50 136,00 zł, realizacja w latach 2023-2024

Plac zabaw w Krzemieniu Pierwszym

Dofinansowanie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, w kwocie: 54 997,00 zł, realizacja w latach 2023-2024

Tereny rekreacyjne w Dzwoli

Gmina Dzwola corocznie przeznacza środki finansowe z budżetu gminy, na utrzymanie terenów zielonych: „Stoki” w Dzwoli.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Gmina Dzwola corocznie ogłasza konkurs, w wyniku którego udziela dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W latach 2019-2023 udzielono dotacji podmiotom zgodnie z zestawieniem, w łącznej wysokości: 550 000,00 zł

Kwota / Rok 2019 2020 2021 2022 2023
LKS „Iskra” Krzemień 105 000 zł 65 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 110 000 zł
UKS Spartakus Dzwola 25 000 zł
Janowski LKS „Olimp” 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł
             

W ramach działalność LKS „Iskra” Krzemień, trenuje 6 drużyn. W 2023 roku została utworzona nowa grupa orliczek oraz szkółka piłkarska, w której trenuje łącznie 56 dziewczynek i chłopców z roczników 2012-2017

Młodzież szkolna z Gminy Dzwola ćwiczy w ramach prowadzonych zajęć klubu Janowskiego LKS „Olimp”. Zapaśnicy w klubie mają duże sukcesy, zajmują medalowe miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym.

Działalność kulturalna

Gmina Dzwola w ramach realizacji zadań własnych prowadzi również działalność kulturalną, w dużej mierze za pomocą instytucji kultury jaką jest Gmina Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury.

W latach 2019-2023 corocznie były udzielane z budżetu Gminy Dzwola dotacje na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Kwota dotacji zł 527 918
425 808
505 734
647 131
782 264
             

Realizowane projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w latach 2019-2023 zakupiono nowości wydawnicze do trzech bibliotek publicznych: 1265 woluminów.

Wartość projektu: 62 303,00 zł, w tym dofinansowanie z Biblioteki Narodowej: 28 303,00 zł

„EtnoPolska”

W 2022 roku, w ramach Programu „EtnoPolska” Edycja 2022 został zrealizowany projekt pod nazwą „Janowski unikat – stroje ludowe dla GBPiOK” zakupiono 10 strojów ludowych, w tym: 6 żeńskich i 4 męskie. Wartość projektu: 27 100,00 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury: 25 000,00 zł

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, zakupiła 3 drukarki wielofunkcyjne A3.

Koszt programu: 14 400,00 zł, w tym dofinansowania z Instytutu Książki: 12 240,00

Kwartalnik „Źródło”

GBPiOK w ramach działalności wydawniczej bibliotek, samodzielnie redaguje, składa i wydaje kwartalnik „Źródło”, każdorazowo w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Wsparcie działalności amatorskich zespołów śpiewaczych

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury wspiera działalność amatorskich zespołów śpiewaczych i twórców ludowych poprzez dofinansowywanie wyjazdów na przeglądy i konkursy oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne.

Organizacja wydarzeń kulturalnych

W Gminie Dzwola w ramach działalności instytucji kultury, przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami: KGW, jednostkami OSP oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, corocznie organizowane są imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym:

 • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy,
 • Ferie z GBPiOK dla uczniów naszych szkół,
 • Gala Ambasadora Kultury,
 • Teatrzyki, wyjazdy do kina,
 • Dzień Kobiet w Kocudzy,
 • Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Dzwoli,
 • Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” do Zdzisławic,
 • Festyn Ludowy „Z Kolbergiem po Gminie” w Kocudzy Drugiej,
 • Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji” w Krzemieniu Drugim,
 • Festyn „Żywa muzyka” w Branwi,
 • Gminne Obchody Rocznicy Walk pod Dzwolą w Dzwoli,
 • Dyskotekę Andrzejkową w Kocudzy,
 • Mikołajkowe pieczenie pierników z KGW w Kocudzy Drugiej,
 • Spotkania autorskie,
 • Kultywowanie tradycji, spotkania, warsztaty, dożynki.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Corocznie w Gminie Dzwola jest organizowany Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W latach 2019-2023: 85 par małżeńskich świętowało 50-tą rocznicę ślubu – „Złote gody”.

Gmina Top Lider

W 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podsumował realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą  „PROW wspiera lubelską wieś”, nagrodzono najbardziej zasłużonych w województwie lubelskim.

Gmina Dzwola za realizowane inwestycje otrzymała dwa wyróżnienia:

 • „TOP LIDER PROW 2014-2020” kategoria PROW wspiera środowisko.
 • „TOP LIDER PROW 2014-2020” kategoria PROW wspiera infrastrukturę

     oraz  statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii PROW wspiera środowisko.

Przyjazny Urząd


BUDŻET GMINY DZWOLA

Kończąca się kadencja to były lata absolutnie wyjątkowe dla gospodarki finansowej Gminy Dzwola. Realizacja szeregu inwestycji dotyczących każdej dziedziny życia gospodarczego i społecznego wpisuje się w karty historii naszej gminy dla przyszłych pokoleń. To dobrze wykorzystany czas!

W latach 2019-2023 Wójt Gminy Dzwola pozyskał 53 403 201,11 zł, na realizację projektów i inwestycji,  są to środki finansowe ze źródeł:

 • Budżetu Unii Europejskiej: 10 057 499,85 zł
 • Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7 633 309,13 zł
 • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 596 122,00 zł
 • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 27 898 000,00 zł
 • Rządowego Funduszu Polski Ład: Ochrona Zabytków: 1 274 000,00 zł
 • inne środki i fundusze rządowe: 5 944 270,13 zł

Realizacja budżetu Gminy Dzwola na przestrzeni lat przedstawia się następująco:

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Gminy Dzwola zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na przestrzeni zaprezentowanych lat zwiększył się znacząco, szczególnie w przypadku środków na inwestycje. Widoczne jest, iż w  2018 roku został zaciągnięty nowy kredyt i pożyczka w łącznej wysokości 4 218 445,05 zł na realizację inwestycji, m.in. budowa linii wodociągowej w m-ci Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna. Tego roku wystąpił również największy deficyt budżetowy, jaki kiedykolwiek odnotowano w Gminie Dzwola.

W 2019 roku spłata roczna rat kredytów i pożyczek wyniosła 980 529,00 zł, zaś kwota odsetek spłaconych od tych zobowiązań to 130 121,00 zł, co razem daje kwotę 1 110 650,00 zł. Były to też największe roczne spłaty zadłużenia jakie wystąpiły w historii Gminy Dzwola. Nadwyrężyło to bardzo budżet tego roku i zablokowało możliwość realizacji nowych inwestycji.

Istotne jest również to, iż mimo utrzymania dużego tempa rozwoju i realizacji wielkich inwestycji w obecnej kadencji, obniżone zostało zadłużenie Gminy Dzwola o 68%.

Spłacona kwota pożyczek i kredytów w latach 2019-2023 wynosi: 4 110 646,48

Historia zadłużenia Gminy Dzwola na przestrzeni lat 2007 – 2023

Na dzień rozpoczęcia kadencji 2018-2024 w listopadzie 2018 roku zadłużenie wynosiło 6 026 446,53 , a na dzień 31 grudnia 2023 roku, kwota długu Gminy Dzwola wynosi 1 915 800,05 . Nie można pominąć faktu, iż mimo wzrostu realizowanych inwestycji na skalę dotąd niespotykaną, w czasie obecnej kadencji nie zaciągnięto nowego zadłużenia.

W latach 2019-2023 można zauważyć w budżecie Gminy Dzwola znaczący wzrost dochodów i wydatków majątkowych – czyli inwestycyjnych. Po raz pierwszy w historii budżetu Gminy Dzwola zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku są tak wysokie i stanowią 40% ogółu wydatków budżetowych.

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Dochody majątkowe w zł 1 539 017,58 2 552 883,17 7 809 778,81 4 541 810,14 10 334 565,89
Wydatki majątkowe w zł 1 087 160,25 4 044 095,11 5 632 750,22 7 869 331,68 17 598 451,53
             

Zadaniem dobrego gospodarza jest takie zarządzanie finansami, aby równoważyć wydatki z dochodami.

Budżet Gminy Dzwola jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Dzwola, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji Wójta.

Wykonywanie budżetu należy do Wójta poprzez realizację dochodów i wydatków gminy.

Wójt Gminy Dzwola sporządza i przedstawia corocznie sprawozdanie z wykonania budżetu.


PLANY NA NAJBLIŻSZE LATA

Polityka inwestycyjna gminy jest kluczowym elementem rozwoju lokalnego i powinna być podporządkowana zasadom zrównoważonego rozwoju. Gmina poprzez jej kształtowanie, a następnie realizację określonych projektów inwestycyjnych z jednej strony zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej, z drugiej stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej różnych podmiotów, w wyniku czego tworzy się potencjał rozwojowy obszaru.

Rola gminy w polityce inwestycyjnej to przede wszystkim planowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Efektem tych działań, są obiekty lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej służące świadczeniu usług publicznych na rzecz Mieszkańców.

Gmina Dzwola, jako samorząd odpowiedzialny za gospodarowanie środkami publicznymi w swoich decyzjach opiera się na planowaniu, aby zapewnić zrównoważony, stały rozwój.

Plany na najbliższe lata, to przede wszystkim szukanie źródeł finansowania i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. Prowadzenie polityki oszczędnej, ale ambitnej. Plany inwestycyjne nie będą realizowane kosztem Mieszkańców.

Zaangażowanie w realizację zadań, przynosi efekty w postaci budowy i modernizacji infrastruktury, rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Nasze priorytety to poprawa warunków życia.

Gmina Dzwola współpracuje w partnerstwie „Zielona Brama Roztocza” z innymi gminami, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych. Czekamy na uruchomienie konkursów, by móc rozpocząć realizację planowanych projektów w obszarze Instrumentu Terytorialnego ZIT.

Ze środków w ramach ZIT planujemy zrealizować projekty mające na celu:

 • poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: budynek OSP Zofianka Dolna, budynek OSP Branewka, budynek OSP Branew, budynek OSP Dzwola oraz budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi,
 • modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej wraz z rozszerzeniem oferty zajęć naukowo-dydaktycznych,
 • rozwój produktu turystycznego partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych w oparciu o standard dotyczący świadczenia e-usług i informatyzacji.

Planujemy przyjęcie Gminnego Planu Rewitalizacji umożliwiającego pozyskanie środków zewnętrznych na realizowanie przedsięwzięć, na jego obszarze:

 • modernizacja świetlic,
 • tworzenie miejsc i warunków organizacji spotkań dla wszystkich pokoleń,
 • rewitalizacja centrów miejscowości,
 • budowa placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku.

W planach na najbliższe lata kluczową sprawą jest również budowa dróg gminnych. Obecnie mamy bardzo dobry stan dróg gminnych, ponad 70% jest utwardzonych i posiada nawierzchnię bitumiczną – asfaltową, ale zawsze może być ich więcej.

Nadal prowadzone będą zadania poprawiające jakość infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.  W najbliższych latach należy zadbać o budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg.

Należy również kontynuować działania mające na celu poprawę stanu dróg powiatowych. W obecnej kadencji zostało przebudowanych i wyremontowanych 20 km dróg powiatowych, ale na obszarze gminy są jeszcze drogi do modernizacji, niemniej część z nich wymaga regulacji stanu prawnego (np. Krzemień – Flisy). Zarządcą tych dróg jest Powiat Janowski i to on może podjąć działania w tym kierunku. Gmina Dzwola planuje wspierać te inwestycje w miarę możliwości finansowych.

W ostatnich latach oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane w 100%, niemniej należy kontynuować prace związane z budową nowych obwodów oświetleniowych.

Najbliższe lata to dalsze działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i poprawę jakości wód, są realizowane obecnie poprzez przebudowę całego wodociągu wraz z ujęciem wody w Kocudzy.

W dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej rozpoczęto prace projektowe związane z budową oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkół w Dzwoli. Budowa kanalizacji sanitarnej w całej gminie jest niewątpliwie koniecznością i szansą na czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Niezwykle kosztowne inwestycje kanalizacyjne możliwe są do realizacji pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych i gmina będzie je realizowała jedynie wtedy, gdy takie wsparcie uzyska.

Zmieniające się technologie i potrzeby powodują konieczność realizacji projektów oświatowych, pomimo jej dużego doinwestowywania. Działania przyszłych lat skierowane zostaną na remonty i doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach oraz zapewnienie dobrej oferty zajęć dodatkowych.

Kultura, sport i rekreacja to kolejna dziedzina, która staje się coraz ważniejsza dla naszej lokalnej społeczności. Planujemy w dalszym ciągu wspierać miejscowych animatorów i twórców kultury, organizować cykliczne imprezy i uroczystości na terenie gminy. W tej kadencji wybudowano 5 nowych placów zabaw, niebawem zostanie ukończony następny wraz z nowoczesnym skateparkiem w Kocudzy Trzeciej. Natomiast przy Zespole Szkół w Krzemieniu budowane jest boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Gmina zamierza kontynuować wsparcie działalności KGW i stowarzyszeń OSP – zakup nowych wozów bojowych oraz dotować działalność klubów sportowych i dbać o utrzymanie obiektów.

Ostatnie lata były dla wielu osób bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. Był to okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Dobra sytuacja finansowa Gminy Dzwola, pozwala z optymizmem spojrzeć na plany inwestycyjne w nadchodzących latach.

Swoje działania oddaję Państwa ocenie. Uważam, że należy intensywnie pracować dalej na rzecz Gminy Dzwola i jej Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola