Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł III


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że  istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program dotyczy osób, które z powodu  epidemii i zawieszenia działalności placówek  zajmujących  się rehabilitacją zawodową i społeczną utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Są to :

  1. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  2. Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. Podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  6. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wsparcie polega na otrzymaniu  miesięcznego świadczenia w wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy licząc od marca 2020 roku.  Aby je otrzymać należy złożyć wniosek.

Wniosek można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 roku  przez System Obsługi Wsparcia- sow.pfron.org.pl lub pocztą  tradycyjna na adres: Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski.

Wniosek dostępny jest  na stronie : www.pcprjanow.pl –  w zakładce –  program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie  www.pfron.org.pl