ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu  AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA z podziałem na części:

 1. część 1 (2) zamówienia – KURS TAŃCA 
 2. część  2 (6) zamówienia – SMAKUJ ŻYCIE

w ramach projektu pn. pn.: Aktywny Senior w Gminie Dzwola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

05.09.2022 rok

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA z podziałem na części:
 1. część 1 (2) zamówieniaKURS TAŃCA
 2. część  2 (6) zamówieniaSMAKUJ ŻYCIE

 w ramach projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Dzwola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie gonalata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 1. W ramach ww. procedury zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie szacunkowego kosztu wykonania zadania dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia wg załącznika nr 2. Przy kalkulacji ceny oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności koszty wytworzenia przedmiotu dostawy, koszty pracy sprzętu i urządzeń, koszty transportu, wynagrodzenie personelu Wykonawcy.
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć w Klubie Seniora w miejscowości Flisy na terenie gminy Dzwola.

3.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

CZĘŚĆ 1 (2) : KURS TAŃCA – prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych

będzie polegała na przeprowadzeniu zajęć  pn KURS TAŃCA- odpow. TRENER TAŃCA (um.zlec.)-zaj. taneczno-muzyczne-1gr.(15UP) x 2h/tydz; warsztaty tańca np. towarzyskiego, współczesnego, ludowego (zgod. Z zapotrzebowaniem).

CZĘŚĆ 3 (6): SMAKUJ ŻYCIE – prowadzenie zajęć kulinarnych

będzie polegała na prowadzeniu spotkań  pn   SMAKUJ ŻYCIE-spotk.ze smakami świata i z tymi, którzy wiedzą o nich najwięcej INS(um.zlec.)- warsztaty kulinarne- 1 gr.(20UP)-2 spotkania w m-cu po 3h,

3.3 Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania na potrzeby szacowania.

 1. Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy w sprawie zamówienia):

Zajęcia należy zrealizować w terminie 12 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023r.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

4.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Wynagrodzenie Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym dla każdej części oddzielnie,

4.2. Podana w formularzu ofertowym cena brutto za realizację całości zamówienia publicznego stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z realizacją i prawidłowym wykonaniem zamówienia wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia oraz dołączonej do niniejszej SWZ dokumentacji.

4.3. Cena powinna uwzględniać wymagania wskazane w Zapytaniu   i wzorze umowy.

4.4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4.5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.

4.8. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 3 do SWZ.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium I – cena wykonania przedmiotu umowy – znaczenie 100%,

Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna punkty w sposób następujący:

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg wzoru: C = R x Cn / Cb

gdzie:

C – wartość punktowa

R – ranga = 100

Cn – najniższa cena ofertowa

Cb – cena badanej oferty

Uwaga:

Obliczenia wyników kryterium będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń arytmetycznych w górę.

Jeśli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej albowiem złożono oferty o takiej samej najniższej cenie – wówczas zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych innych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin ich składania:

 

8.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.

8.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

Pozostałe informacje istotne dla każdej części zamówienia:

 • przez 1 h należy rozumieć kolejnych 60 minut
 • pomieszczenia niezbędne do realizacji zamówienia zapewni Zamawiający
 • osoba realizująca usługę, oprócz pracy bezpośrednio z grupą docelową, będzie:
  • a/ wykonywała swoje zadania w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonym w Zamawiającym
  • b/ uzgadniać z kierownikiem Klubu i Zamawiającym cel oraz charakter zajęć
  • c/ terminowo i właściwie realizowała powierzone zadania projektowe
  • d/ ewidencjonowała godziny i zrealizowane zadania dotyczące wykonywanych obowiązków
  • e/ przedstawiała dokumenty rozliczeniowe niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego
  • f/ przestrzegała obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów.
 • Szczegółowy program poszczególnych części zamówienia oraz terminy zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy.
 • Zamawiający każdorazowo będzie ustalał z Wykonawcą pod koniec miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć, szczegółowy harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będą odbywały się zajęcia.
 • Przedmiot zamówienia wykonywany będzie wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zadania, Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zadania jest możliwa jedynie w przypadku, gdy osoby te będą posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje oraz po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na zmianę osób. O każdej planowanej zmianie osób wyznaczonych do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego najpóźniej 24 godziny przez zmianą.
 • Zajęcia w zakresie każdej z części zamówienia mogą odbywać się częściej niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na chęć nadrobienia zajęć, które powinny już się odbywać w związku z realizacją projektu. Maksymalna liczba godzin zajęć wskazana w opisie przedmiotu zamówienia nie zostanie przekroczona.
 1. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Na potrzeby prawidłowości oceny złożonych ofert, oferta musi zawierać:
 3. Formularz ofertowy wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik).
 5. Sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 września 2022 roku, do godz. 10.00. Liczy się data wpływu oferty. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: ugdzwola@mbnet.pl Przez złożenie oferty w formie elektronicznej, Zamawiający rozumie przesłanie na wskazany adres e-mail, zeskanowanego formularza oferty tj. wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub

– osobiście na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, I piętro, pokój nr 11, z dopiskiem na kopercie: Oferta na zadanie pn. MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu  AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA z podziałem na części:

 1. część 1 (2) zamówieniaKURS TAŃCA
 2. część  2 (6) zamówieniaSMAKUJ ŻYCIE
 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania

Wzór postanowień umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone  pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej.

 1. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawach zamówienia:

Marta Zając, Tomasz Świś t: 15/8752215 w. 17   lub 26, e-mail: ugdzwola@mbnet.pl

 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 pkt 1 tej ustawy.
 3. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

 

Formularz ofertowy poniżej.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Gmina Dzwola

Dzwola 168, 23-304 Dzwola

NIP: 862 161 49 32  ugdzwola@mbnet.pl

Tel. 15 8752215 www.dzwola.eu

Dane dotyczące Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………………….…….……….………………………………..

Adres siedziby: ……………..……………………………………….…………………………….……

Adres poczty elektronicznej (obowiązkowy): ……………………………..………………………..

Strona internetowa: ……………………………….…..……………………………………….………

Numer telefonu: ……………………..……..…… Numer faksu: …………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………..…………..……

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zamówienia znak sprawy: ZP.271.ZO……………………………..KS.2022 MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu  AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA z podziałem na części:

 

 1. część 1 (2) zamówieniaKURS TAŃCA
 2. część  2 (6) zamówieniaSMAKUJ ŻYCIE

 

niniejszym składam(-y) ofertę na wykonanie zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie oświadczam, co następuje:

 

CZĘŚĆ 1 (2): KURS TAŃCA – prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych

Oferuję/oferujemy  wykonanie zamówienia,

Cena brutto za 1h zajęć ……………………………………………. zł (słownie: ……………………………………..) w tym podatek podatek VAT ……% …………………………… zł

cena brutto za całość zamówienia tj. cena brutto za 1h zajęć x  192 h …………………………………… zł (słownie: …………………………………………..………….) w tym podatek VAT …. %, ……………………………….. zł,

 

CZĘŚĆ  2 6: SMAKUJ ŻYCIE – prowadzenie zajęć kulinarnych

Oferuję/oferujemy  wykonanie zamówienia,

Cena brutto za 1h zajęć ……………………………………………. Zł (słownie: ……………………………………..) w tym podatek podatek VAT ……% …………………………… zł

cena brutto za całość zamówienia tj. cena brutto za 1h zajęć x  144 h …………………………………. zł (słownie: …………………………………………..………….) w tym podatek VAT …. %, ……………………………….. zł,

 

 • Oświadczam(-y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zaproszenia do składania ofert, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę (-imy) do niego zastrzeżeń, a także że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny naszej oferty.
 • Akceptuję (-jemy) zawarte w zaproszeniu do składania ofert Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3), i zobowiązuję(-my) się, w przypadku udzielenia zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych.
 • Pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).

 

 

 

………………………………..                   

(miejscowość, data )

                       

 

………………………………………………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy / lub  czytelny podpis Wykonawcy /  lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / lub  pełnomocnika )

 

 

Szczegółowy opis zamówienia 

 

CZĘŚĆ 1 (2) : KURS TAŃCA – prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych

będzie polegała na przeprowadzeniu zajęć  pn KURS TAŃCA- odpow. TRENER TAŃCA (um.zlec.)-zaj. taneczno-muzyczne-1gr.(15UP) x 2h/tydz; warsztaty tańca np. towarzyskiego, współczesnego, ludowego (zgod. Z zapotrzebowaniem).

KURS TAŃCA -odpow.TRENER TAŃCA (um.zlec.)-zaj. taneczno-muzyczne-1gr.(15UP) x2h/tydz. ;warsztaty tańca np. towarzyskiego, współczesnego, ludowego (zgod. Z zapotrzebowaniem); zajęcia pozwolą zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dając satysfakcję i poczucie spełnienia. Zajęcia taneczne będą sprzyjały podnoszeniu sprawności  fizycznej,kształtowaniu estetyki i harmonii ruchów, poczucia rytmu. Taniec stworzy UP możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych. W ramach zajęć angażowane będzie jednocześnie kilka analizatorów: ruch, wzrok, słuch i dotyk. Zajęcia

będą spełniały także rolę terapeutyczną poprzez maksymalną aktywizację ciała i psychiki UP.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora we Flisach.

 Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne

Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 192 godzin w Klubie Seniora we Flisach, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 2 godziny raz w tygodniu w Klubie Seniora.  Jedna grupa, 15 uczestników projektu.

Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.

Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Dzwola (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych, opracowanie programu zajęć uwzględniającego następujące aspekty: warsztaty tańca towarzyskiego, współczesnego, ludowego (w zależności od zapotrzebowania Uczestników projektu), poziom zajęć dostosowany do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu wśród uczestników zajęć, zajęcia dające satysfakcję i poczucie kształtowania estetyki i harmonii ruchów, poczucia rytmu. Zajęcia angażujące ruch, wzrok, słuch i dotyk. Maksymalna aktywizacja ciała i psychiki uczestników projektu. Funkcja terapeutyczna, opanowanie nieśmiałości i nerwowości.

Termin realizacji zlecenia:  12 miesięcy tj. od podpisania umowy do końca września  2023r.

Kody CPV:  92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CZĘŚĆ 2 (6): SMAKUJ ŻYCIE – prowadzenie zajęć kulinarnych

będzie polegała na prowadzeniu spotkań  pn   SMAKUJ ŻYCIE-spotk.ze smakami świata i z tymi, którzy wiedzą o nich najwięcej INS(um.zlec.)- warsztaty kulinarne- 1 gr.(20UP)-2 spotkania w m-cu po 3h,

SMAKUJ ŻYCIE– warsztaty kulinarne- 1 gr.(20UP)-2 spotkania w m-cu po 3h, w ramach warsztatów kulinarnych UP będą kształtowali postawy: zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabywać będą umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania (gotowania, pieczenia), zapoznają się z zasadami BHP, wdrażać będą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni i jadalni, zapoznają się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych w kuchni. Ponadto, zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania

czy fantazyjnie udekorują własnoręcznie przygotowane potrawy.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć kulinarnych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora we Flisach.

 Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne

Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą raz obowiązującymi przepisami prawa

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 144 godzin w Klubie Seniora we Flisach, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 3h x 2 spotkania w miesiącu w   Klubie Seniora.  Jedna grupa, 20 uczestników projektu.

Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.

Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Dzwola (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć kulinarnych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy projektu będą kształtowali postawy zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, będą nabywać umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonane zadania. Uczestnicy zapoznają się z zasadami BHP, wdrażać będą zasady bezpieczeństwa i higieny podczas pracy w kuchni i jadalni, zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystanie z urządzeń elektrycznych kuchennych. Zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz udekorują własnoręcznie wcześniej samodzielnie przygotowane potrawy. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się przygotowywania prostych potraw, deserów oraz ciast i innych.

Termin realizacji zlecenia:    12 miesięcy tj. od podpisania umowy do końca września 2023r.

Kody CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego    

80400000-8 Usługi edukacji dla dorosłych oraz inne

 

Projekt umowy

Umowa Nr …… / 2022

 zawarta dnia  ……………….. 2022 r. w …………………  pomiędzy:

 Gminą Dzwola z siedzibą przy Dzwola 168, NIP: 862-161-49-32,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola

przy kontrasygnacie Aneta Róża Gilas – Skarbnika Gminy Dzwola

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  spółką pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS … – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………..,

REGON         ……………………..,      zwaną      dalej      „Wykonawcą”,      reprezentowaną przez

……….[1]/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy[2]

 *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy[3],  wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  o następującej treści:

 

Oświadczenia Stron

 1. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot umowy realizowany jest w ramach w ramach zadania pn. „MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

§ 1 

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. ……………………………………………[4]

zwanego dalej: usługą, przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym (Zał. Nr 1 do umowy) i w złożonej ofercie (Zał. Nr 2 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  

§ 2

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy tj[5]:

 od dnia podpisania umowy do ………………………………

 1. Szczegółowy program poszczególnych części zamówienia oraz terminy zostaną uzgodnione z Kierownikiem Klubu Seniora po podpisaniu umowy.
 2. Zamawiający każdorazowo będzie ustalał z Wykonawcą pod koniec miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć, szczegółowy harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będą odbywały się zajęcia.

 

§ 3

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz wykwalifikowany i doświadczony personel, wymagany do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, zgodnego z zasadami, profesjonalizmem, rzetelnością oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą i postanowieniami umowy oraz stosownymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowy program zajęć oraz terminy ich realizacji zostaną uzgodnione z Kierownikiem Klubu Seniora po podpisaniu niniejszej umowy.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i

zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności pomieszczeń, w których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.  

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykonawca oświadcza, że autorzy ani osoby trzecie nie będą zgłaszać względem Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym z tytułu swoich autorskich praw osobistych, ani roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych w stosunku do treści zajęć lub poszczególnych jego części będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania ochrony danych osobowych uczestników zajęć oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie zajęć.
 5. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
 7. Zamawiaczy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą,

………………………………………………………………………., tel. …………………………………………………………………………

  

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy (zakończony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru) nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia wykonywania usługi. Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego w szczególności zgodności przeprowadzenia usługi z treścią niniejszej umowy. 

 

 

§ 5

 1. Strony ustalają, że zryczałtowane wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, przeprowadzenia warsztatów/zajęć pn. „…………………………”[6] wynosi:

brutto………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł), w tym podatek VAT ……. % tj. …………. Zł

 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla jednej godziny zajęć wynosi:

brutto………………… zł (słownie brutto:……………………….…………………zł), w tym podatek VAT ……. % tj. …………. Zł

 1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto będzie stanowiło iloczyn ceny 1 godziny brutto warsztatów/zajęć/usług i rzeczywistej łącznej liczby godzin przeprowadzonych warsztatów/zajęć/usług .
 2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie płatne w następujący sposób: płatność za wykonywanie umowy będzie realizowana w stosunku miesięcznym po wykonaniu określonej w harmonogramie liczby godzin zajęć w danym miesiącu. Wykonawca w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedstawi zamawiającemu w formie pisemnej zestawienie wykonanych w danym miesiącu godzin zajęć. Zamawiający dokona weryfikacji prawidłowości wykonania zlecenia na podstawie przedstawionego przez wykonawcę ww. zestawienia. Po dokonaniu protokolarnego odbioru usługi stwierdzającego prawidłowość wykonania zlecenia, wykonawca w terminie 7 dni wystawi fakturę/rachunek za wykonanie usługi w danym miesiącu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie …….. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega, że może zlecić wykonanie świadczenia usługi dla mniejszej ilości godzin zajęć niż przewidywał to w ogłoszeniu o zamówieniu z przyczyn od niego niezależnych a wykonawca oświadcza niniejszym, że rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń o płatności za godziny zajęć, których nie przeprowadził.
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. Faktura/rachunek wystawiona/y niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta/y do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek jej zapłaty po stronie Zamawiającego.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca ma prawo zażądać odsetek ustawowych za opóźnienie.
 7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane usługi.
 8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),

Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy  o podatku o   towarów i usług.

Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

 

§ 6

 

 1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
  • wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do tego samego miesiąca w roku poprzednim) publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS,
  • w sytuacji, gdy wskaźnik GUS za miesiąc realizacji usługi za którykolwiek miesiąc przypadający po upływie 10 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za ten miesiąc;
  • zmiana wskaźnika GUS w okresie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
  • uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają dla miesięcy upływających po 10 miesiącach od dnia podpisania umowy
  • wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
  • uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od dnia zakończenia realizacji umowy;
  • strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% – 10 %) = C,

gdzie:

 • – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;
 • – wskaźnik         GUS      dla        miesiąca          objętego               wnioskiem     o            zmianę

wynagrodzenia 

 • –           wartość zmiany umowy
 • strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
  1. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
  2. dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
  3. dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
 • łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
 • zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.
 1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów                  lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

 

§ 7

 1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych za nieobecność osoby wykonującej zadanie na zajęciach w wysokości 500 zł za jeden dzień.
  3. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w rozpoczęciu zajęć do 20 minut z winy Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 100 zł wynagrodzenia umownego za każdy przypadek.
  4. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w rozpoczęciu zajęć powyżej 20 minut z winy Wykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 200 zł wynagrodzenia umownego za każdy przypadek.
  5. W przypadku prowadzenia zajęć przez inną niż wskazaną w § 4 ust 1 umowy osobę, niezaakceptowaną przez Zamawiającego, zapłaci karę w wysokości 500 zł wynagrodzenia umownego za każdy przypadek.
  6. W każdym przypadku wykonania umowy w sposób niezgodny z umową oraz w przypadku niezachowania należytej staranności w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonania umowy w sposób niezgodny z jej treścią.
 4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z umowy.
 5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem.
 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 7. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 8. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, może zaspokoić w pierwszej kolejności przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty należności z tytułu naliczonych kar, niezależnie od jego zgody.

 

§ 8 

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
 3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje z zastrzeżeniem § 7 ust 3 lit. a prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
  • opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania umowy, co najmniej 5 dni w stosunku do terminu określonego w ustalonym harmonogramie zajęć,
  • bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, który był wykonywany wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową;
  • ujawnienia przez Wykonawcę osobie trzeciej informacji poufnych dotyczących Zamawiającego.;
  • powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego;
  • prowadzenia zajęć przez inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia na co najmniej dwóch wyznaczonych terminach realizacji zajęć:
  • likwidacji działalności przez Wykonawcę;
  • w przypadkach rażącego i zawinionego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę chociaż by jeden raz.
 5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.
 6. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w pkt 1)8) zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, do czasu wyboru nowego Wykonawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych w pkt 1)-8), Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

 

 

§ 9

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
 2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
  2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32

Rozporządzenia,

 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 2. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 1. Wykonawca po         wykonaniu     przedmiotu    zamówienia, usuwa               /    zwraca

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 1. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 2. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 3. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
 4. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
 6. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
 8. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 12. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

 

§ 10

 1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w czasie realizacji umowy oraz podpisania protokołów odbioru są:
  • ……………………………………………………………………………..,
  • ………………………………………………………………………………
 2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów oraz do podpisania protokołów odbioru są:
  • ……………………………………………………………………………..,
  • ………………………………………………………………………………
 3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 i 2 wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony.
 4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie.

 

§ 11 

 1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały i wyniki prac powstałe lub wykorzystane w ramach realizacji niniejszej umowy dostarczone do Zamawiającego stanowią utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do tychże utworów powstałych lub wykorzystanych w ramach realizacji niniejszej umowy, dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z utworów stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych na potrzeby zajęć przez Wykonawcę materiałów oraz ich wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Strony protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
  • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,
  • tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
  • utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
  • rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
  • publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
  • wprowadzanie dostarczanych materiałów szkoleniowych do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
  • wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie w celu przygotowania innych opracowań,
  • zwielokrotnianie poprzez druk, zapis na nośnikach magnetycznych i optycznych, oraz w inny sposób, niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i udostępniania w sieciach komputerowych,
  • sporządzanie cyfrowego zapisu licencjonowanego treści zajęć,
  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przez stację naziemną,
  • wprowadzanie treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
  • wprowadzanie treści zajęć w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, 17) rozpowszechnianie treści zajęć w sieci Internet.
 4. W ramach całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
 5. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
 6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
 7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.
 8. Zamawiający ma prawo wykorzystywania całości lub części przedmiotu umowy w celu promocji.
 9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do przedmiotowego dzieła, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, prawa do nadzoru autorskiego.

 

§ 12 

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
 2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany przez strony adres drugiej Strony.
 3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę.
 4. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu lub poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę telefonicznie lub na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę.

W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 

  

§ 13 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
  • Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
  • stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
  • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
   1. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
   2. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

 • zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
 1. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 2. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

 1. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 2. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

 

 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy – w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:
 1. a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu),
 2. b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: – siły wyższej. Siła wyższa – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzemieniu,

– innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 • Zmiany harmonogramu realizacji usługi w tym terminu zakończenia realizacji usługi, osób wyznaczonych do świadczenia usługi na skutek okoliczności, których nie można było z przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności siły wyższej, okoliczności niezależnych od stron a leżących po stronie beneficjentów projektu, zmian w umowie z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym, zmiany zasad realizacji projektu wynikających z uzgodnień z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym;
 • Warunkiem dokonania zmian może być zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania.
  1. Terminu oraz harmonogramu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  2. Ostatecznej ilości uczestników projektu objętych zamówieniem;
  3. Nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem – w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą.
 • Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
 1. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w sytuacji takiej konieczności związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP pod warunkiem, gdy spowoduje to niezgodności z założeniami projektu w szczególności dopuszcza się formę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie takiej możliwości zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego.
 3. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian.

 

§ 14 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
 2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
 4. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
 5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed ternem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.

  

§ 15 

 1. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i nadzoru wykonywanych przez Wykonawcę usług.
 3. Do spraw  nie  unormowanych  w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r . poz. 1025 z późn. zm.).
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
 5. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:

-z ramienia Zamawiającego: …………………………………………………………………………….…

-z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
 3. Załącznikami do niniejszej umowy są:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia– Zał. Nr 1. 2) Oferta Wykonawcy – Zał. Nr 2. 

 …………………………….. ……………………………..
/ZAMAWIAJĄCY/ /WYKONAWCA/

[1] Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

[2] Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

[3] Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

[4] Proszę wpisać odpowiednią część postępowania

[5] Pozostawić termin prawidłowy dla części, której umowa dotyczy, zgodnie z terminem wskazanym w SWZ

[6] Proszę wskazać zgodnie z częścią, której dotyczy