Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w lokalizacji od km 0+00 do km 0+900 o długości 900 m


W dniu 3 września 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego „Przebudowę drogi gminnej nr 109011L w lokalizacji od km 0+00 do km 0+900 o długości 900 m”.

 

W odbiorze uczestniczyli:

Poseł na Sejm RP – Jan Kanthak
Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik
Inspektor Nadzoru – Edward Łacek
Przedstawiciel Wykonawcy – Paweł Bierut
Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola – Urszula Kaproń
Radny Rady Gminy Dzwola – Józef Bączek
Skarbnik Gminy – Aneta Gilas
oraz gospodarz Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach

Wartość inwestycji to 215 055,75 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 150 533,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 64 522,75 zł. W ramach prac zostały wykonane: warstwa profilująca szer. 5,1 m o średniej gr. 4 cm na odcinku 900 m; warstwa ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 900 m; pobocza gruntowe o szer. 75 cm obustronnie na długości 900 m; reprofilacja rowów obustronnie na długości 900 m oraz ręczne oczyszczenie przepustu przy drodze powiatowej nr 2825L.

Zostało również wykonane przejście dla pieszych przy drodze powiatowej, które jest oznakowane znakami poziomymi i pionowymi oraz zrobiono linie segregacyjne na jezdni, które w sposób widoczny oddzielają pasy jezdni zarówno w dzień jak i w nocy.  

Wykonawcą prac była firma WOD-BUD z Kraśnika.

Wszystkim użytkownikom drogi życzę, aby nowo przebudowany odcinek służył wiele lat, przyczynił się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a podróż zawsze była pokonywana bez przeszkód.

Bezpieczna infrastruktura drogowa, stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy.

                                                                                                                           Wiesław Dyjach
                                                                                                                        Wójt Gminy Dzwola