Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+000 do km 0+700


W dniu 27 listopada 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109026L w km 0+000 do km 0+700” w miejscowości Kocudza Trzecia „Leśniczówka”.

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 317 570,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 136 102,83 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostało: ułożenie ścieków drogowych po stronie lewej na długości 700 m; wymiana dwóch przepustów pod drogą; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 oraz 0 -31,5 pod poszerzenia i chodnik; wykonanie ławy betonowej pod ścieki liniowe; warstwa profilująca szer. 5,1m o średniej gr. 4 cm na odcinku 700 m pod jezdnię; warstwa wiążąca o szer. 2,05 m i grubości 4 cm pod chodnik na odcinku 700 m; warstwa ścieralna gr. 3 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; pobocze gruntowe o szer. 100 cm po stronie prawej na długości 700 m. Wykonane zostało również przejście dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2826L oraz linia segregacyjna na jezdni oddzielająca jezdnię od chodnika. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.