Raport o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola przedstawia Raport o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok.

Raport o stanie gminy to dokument sporządzany corocznie, który Wójt do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy. Stanowi  on gruntowne i sumaryczne źródło wiedzy o Gminie Dzwola i podjętych przez nią działaniach.  Przybliża  zadania realizowane  w  gminie oraz zmiany zachodzące w różnych sferach i obszarach ważnych dla mieszkańców, a także pozwala zrozumieć funkcjonowanie administracji samorządowej szczebla gminnego. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 maja 2023 roku.  Na XXXIX sesji Rady Gminy Dzwola zaplanowanej na dzień 29 maja 2023 roku (poniedziałek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, po zakończeniu której Radni będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dzwola, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 26 maja 2023 r. do godz. 15:30. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Raport o stanie Gminy Dzwola zostaje przekazany Radnym Gminy Dzwola oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola  i stronie www Gminy Dzwola.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

zgłoszenie

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2022 rok