Stypendia i nagrody Wójta trafiły do uczniów


W roku szkolnym 2020/2021 uzdolnieni uczniowie uczęszczający do klas od IV do VIII publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola, otrzymali stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Uroczyste rozdanie stypendiów i nagród z rąk Pana Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola odbyło się 25 czerwca 2021 r. w dniu wręczania świadectw na zakończenie roku szkolnego, we wszystkich szkołach w Gminie Dzwola z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców.

Stypendium i nagroda są przyznawane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów określonych w Uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał: 59 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:

  • 24 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 400,00 zł do 650,00 zł,
  • 10 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
  • 25 za osiągnięcia sportowe w wysokości po 400,00 zł

oraz 7 nagród Wójta Gminy Dzwola, z tego:

  • 3 nagrody po 300,00 zł za najwyższy w szkole wynik w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji,
  • 4 nagrody po 200,00 zł za zdobycie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła: 26 000,00 zł natomiast nagród: 1 700,00 zł.

Pełna Lista stypendystów i nagrodzonych uczniów.

Serdecznie gratulujemy uczniom wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie a przyznane stypendia i nagrody Wójta Gminy Dzwola niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych, dla wszystkich uczniów.

Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za  przekazaną wiedzę i umiejętności, współpracę oraz  zaangażowanie. Rodzicom dziękujemy za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka. Absolwentom szkół podstawowych życzymy powodzenia w dalszej nauce, a wszystkim uczniom życzymy ciekawych, bezpiecznych i  pod każdym względem udanych wakacji.