Szacowanie strat


Informujemy, że Gmina Dzwola przyjmuje wnioski na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w dniu 26.06.2021 r.

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce na terenie Gminy Dzwola w dniu 26 czerwca 2021 r. informujemy, że Gmina Dzwola rozpoczyna nabór wniosków na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku: gradu, nawalnego deszczu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnie w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji). Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy. W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). 

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola pierwsze piętro pok. 16 (sekretariat) do dnia 12 lipca 2021 r.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać poniżej.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

Klauzula szczegółowa straty w rolnictwie

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta