Szkoły równych szans w Gminie Dzwola


W dniu 31 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w naborze nr FELU.10.03-IZ.00-002/23.

Tytuł projektu: Szkoły równych szans w Gminie Dzwola.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Dzwola, zaś realizatorami będą szkoły podstawowe funkcjonujące w Gminie Dzwola.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w:  Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi oraz w Publicznych Szkołach Podstawowych przy Zespołach Szkół w Dzwoli, Krzemieniu i Kocudzy, poprzez organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć zawodoznawczych oraz  organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – łącznie dla 294 uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Budżet projektu wyniesie ogółem 1 478 658,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 256 859,30 zł, z Budżetu Państwa – 72 048,70 zł oraz wkład własny Gminy Dzwola 149 750,00 zł.

Realizacja projektu będzie odbywać się przez 5 semestrów i będzie obejmować realizację przeróżnych zajęć rozwijających dla uczniów, szkolenia personelu – podniesienie kompetencji lub kwalifikacji jako doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyjazdów edukacyjnych jako kontynuacji zajęć realizowanych w ramach projektu mających na celu kompleksowe wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji. Ponadto szkoły otrzymają wsparcie potencjału dydaktycznego poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, niezbędny do realizacji zajęć. 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wraz z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Moniką Sikorą oraz przedstawicielką Komisji Europejskiej Aleksandrą Kowalską wręczyli Wójtowi Gminy Dzwola w dniu 20.02.2024 r. symboliczny czek oraz umowę o dofinansowanie projektu na uroczystej konferencji, która miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.