Udzielono dotacji parafiom, uchwalono podatki oraz dokonano zmian w budżecie


Udzielenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dzwola, to jeden z dzisiejszych tematów XLIII sesji Rady Gminy Dzwola. 

Przypominamy, iż Wójt Gminy Dzwola w marcu br. złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w lipcu zostały ogłoszone wyniki naboru, na liście beneficjentów znalazła się Gmina Dzwola. Otrzymaliśmy wstępne promesy dofinansowania do dwóch inwestycji, na remont zabytkowych kościołów w Dzwoli i Branwi.

Na wniosek Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola, Radni podjęli jednogłośnie uchwały:

  • Nr XLIII/298/2023 udzielającą dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli na realizację inwestycji: „Renowacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli”, w kwocie 500 000,00 zł;
  • Nr XLIII/299/2023 udzielającą datacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny w Branwi na realizację inwestycji: „Renowacja, zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła w Branwi wraz z odtworzeniem historycznej groty św. Józefa”, w kwocie 500 000,00 zł.

Uchwały w sprawie udzielenia dotacji, umożliwiają rozpoczęcie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Podjęte i podpisane dokumenty otrzymali proboszczowie parafii ks. Mariusz Pyryt i ks. Paweł Kata.

Zabytki pełnią istotna rolę w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej, a kształtowanie przestrzeni poprzez dbanie o dziedzictwo kulturowe ma wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Podczas obrad XLIII sesji Radni podjęli również cztery Uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dzwola porozumienia międzygminnego z Gminą Janów Lubelski, Gminą Godziszów oraz Gminą Modliborzyce w sprawie przygotowania projektów partnerskich w ramach realizacji następujących projektów:

  • „Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza”;
  • „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”;
  • „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej”;
  • „Nowoczesna edukacja – rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych”.

Jednym z tematów sesji były również podatki i opłat lokalne. Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr XLIII/301/2023 obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 89,63 zł za 1 dt  do kwoty 32,00 zł, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2024 rok. Niepodjęcie przedmiotowej uchwały skutkowało by tym, iż podatek rolny zgodnie ze stawką GUS wynosiłby 224,075 zł. Niemniej informujemy, że podatek rolny w 2024 roku na obszarze gminy Dzwola pozostanie na tym samym poziomie co w roku 2023 i wyniesie 80,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości został również określony w wysokości tożsamej jak w roku bieżącym.

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Dzwola radni realizując porządek obrad sesji przegłosowali uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2023-2028 i budżecie gminy Dzwola na 2023. Zostały wprowadzone m.in. bardzo istotne zapisy dotyczące inwestycji wieloletnich, które będą mogły być realizowane dzięki pozyskaniu środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Edycja 2024 – zadania powiatowe i gminne.

Z zadań powiatowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzwola na lata 2023-2028 ujęto inwestycję realizowaną w Porozumieniu z Powiatem Janowskim pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469 i nr 2824L Dzwola – Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647”, na realizację której Rada Gminy Dzwola wyraziła wolę współfinansowania podejmując stosowną uchwałę i zabezpieczając na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Dzwola.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 15 120 000,00 .

Udział finansowy zadania przedstawia się następująco:

     ·       środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg             8 824 009,96 zł,
  ·       środki budżetu Powiatu Janowskiego                         3 147 995,02 zł,
  ·       pomoc finansowa Gminy Dzwola                               3 127 995,02 zł,
  ·       pomoc rzeczowa Gminy Dzwola (dokumentacja) 20  000,00 zł.

Realizacja inwestycji jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, obecny stan drogi na odcinku Dzwola – Kocudza jest bardzo zły. Przebudowa drogi poprawi nie tylko komfort jazdy ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników gdyż pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu janowskiego i gminy Dzwola.

Natomiast z zadań gminnych wprowadzono do WPF inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109029L położonej w m-ci Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w m-ci Kocudza Druga  w km 0+000 do km 0+282” tz. „Goleniówka”, na jej realizację Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 5 651 744,96 .

Udział finansowy zadania przedstawia się następująco:

       ·       środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                   3 287 246,97 zł,
  ·       środki budżetu Gminy Dzwola                         2 364 497,99 zł.

Na XLIII sesji była również przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dzwola w roku szkolnym 2022/2023, którą szczegółowo omówili dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Informujemy, że wszystkie podjęte uchwały, przyjęte protokoły oraz transmisje z obrad Rady Gminy Dzwola zamieszczane są w BIP Urzędu Gminy Dzwola.