Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 109004L z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana


W dniu 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 375 548,50 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3” (Dzwola zachód).

 

W ramach zadania wykonania zostanie nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3m. Na całym odcinku zaprojektowano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostaną przyłącza gruntowe ulepszone kruszywem, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostanie również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości drogi, który zostanie usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie. Dla niniejszej inwestycji został już wyłoniony wykonawca, a jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.