Umowa na FOGR-a podpisana


W dniu 10 maja 2024 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anety Gilas podpisał umowę z firmą TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej na Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działkach o nr ewid. 1962 i 1968/1 od km 0+453 do km 0+843.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 390 m i szerokości 3,5 m na wcześniej przygotowanej podbudowie na drodze gminnej w sąsiedztwie cmentarza w Krzemieniu Pierwszym w kierunku tzw. „strugi”. Koszt inwestycji to 197 402,33 zł z czego 60% będzie wynosić dofinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR).