Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113570L – odbiór drogi


W dniu 19 września 2019 r. dokonano odbioru  zadania inwestycyjnego obejmującego Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113570L od km 0+102 do km 1+070 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka o długości 968 m, tzw. „Księże doły”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie Wartość inwestycji wyniosła 433 440,00 zł, z czego 346 752,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 99 678,00 zł, na co składa się projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Sławomir Sulowski, Chrzanów Czwarty 38A, 23-305 Chrzanów wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze ziemne, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego oraz nawierzchni betonowej o grubości 18 cm.

W odbiorze uczestniczyli:

  • Tomasz Pitucha – pełnomocnik Wojewody Lubelskiego
  • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
  • ks. Paweł Kata – Proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Branwi
  • Jadwiga Flis– Sekretarz Gminy
  • Aneta Gilas – Skarbnik Gminy
  • Andrzej Bielak – Kier. Ref. IGPiK
  • Józef Rycerz – radny Rady Gminy Dzwola
  • Krzysztof Wojciechowski – sołtys wsi Branew
  • Edward Łacek – Inspektor Nadzoru

Droga została oficjalnie oddana do użytku i poświęcona przez ks. Pawła Katę.

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji i odbioru.